Button Top

การนัดหมายเพื่อการยื่นคำร้องขอวีซ่า

หมายเหตุ:

ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ สามารถให้ตัวแทนมายื่นเอกสารในการสมัครวีซ่าได้: หรือ สามารถใช้บริการจัดส่งเพื่อส่งเอกสารมายังศูนย์ยื่นวีซ่าได้

  • กรณีที่ผู้สมัครเคยได้รับวีซ่าเชงเก้นที่ออกภายใน 59 เดือน
  • กรณีที่ผู้สมัครมีอายุต่ำกว่า 12 ปี

หลังจากทำการนัดหมายแล้ว กรุณาอ่านวิธีการกรอกแบบฟอร์มคำร้อง ที่นี่

สำหรับกรุ๊ปใหญ่ที่เดินทางร่วมกัน (อย่างน้อย 10 คน) กรุณาติดต่อคอลเซ็นเตอร์ได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ +66 2 118 7017

หรือส่งอีเมล์ไปที่ info.geth@vfshelpline.com เพื่อทำนัดหมายการจองของคุณตามกำหนดเวลาที่ตกลงร่วมกัน