ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซด์ ศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศอิตาลีประเทศไทยในกรุงเทพฯ เว็บไซด์นี้ จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและกฏระเบียบวิธีการสมัครเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าในการเดินทางเข้าประเทศอิตาลี ข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซด์นี้ได้รับการรับรองโดยสถานฑูตอิตาลีในกรุงเทพฯ

Step 2 Before you decide to apply for a visa please make sure you familiarize yourself with the information on the visa subclass you are applying for. Quick links to information on visa categories and other helpful information including Visa Fee, VFS Service Charge and Processing Time can be found on the Visa Wizard page on this website.

Step 3 Applicants should fill the Visa Application Form corresponding to the visa subclass under which they wish to lodge their application. Applicants can get the visa application form by visiting the nearest Australia Visa Application Centre or by downloading the forms from Applications and Forms.

  • การทำนัดหมาย ออนไลน์ใหม่ จะเริ่มใช้งานได้ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม สำหรับการยื่นขอวีซ่า นัดหมาย ออนไลน์ จะมี ผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 กันยายน 2016 ... เป็นต้นไป

แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า

ค่าธรรมเนียมวีซ่า
ตรวจสอบที่นี้

การนัดหมายเพื่อการยื่นคำร้องขอวีซ่า

Schedule an appointment to visit the visa application centre

ตรวจสอบที่นี้

การติดตามสถานะการยื่นคำร้องขอวีซ่า

ถ้าผู้สมัครต้องการตรวจสอบขั้นตอนของสถานะ การยื่นคำร้องขอว่ซ่า หลังจากที่ได้มีการยื่นคำร้องไปแล้ว

ตรวจสอบที่นี้

ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศอิตาลี

สถานที่และตำแหน่งของศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ใกล้ที่สุด. โปรดเลือกจังหวัดของผู้สมัครด้านล่าง

ข่าวและประกาศสำคัญ

Iubilaeum Misericordiae - First Aid Pass - Emergency Healthcare For Pilgrims Of The Jubilee From Abroad...

Published on 07 January 2016
อ่านเพิ่มเติม
  • Inernet Form Filling
  • Premium lounge
  • sms service
  • translation service
  • บริการส่งหนังสือเดินทางคืนทางไปรษณีย์
  • บริการห้องรับรองพิเศษ
  • บริการติดตามสถานะใบคำร้องผ่านทาง SMS
  • บริการแปลเอกสาร