photo

หลังจากการยื่นใบคำร้องขอวีซ่า

หลังจากที่ท่านได้ทำการยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศเนเธอร์แลนด์ และอยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณาวีซ่า ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการคำร้องได้ ที่นี่

ผู้สมัครสามารถเลือกใช้บริการแจ้งข้อความผ่านเอสเอ็มเอสได้ในตอนที่ท่านทำการสมัครวีซ่า

กรณีที่ท่านเลือกใช้บริการนี้ท่านจะได้รับข้อความอัติโนมัติในแต่ละขั้นตอนของการพิจารณา

ท่านสามารถขอรับหนังสือเดินทางคืนได้ที่ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่า

โดยนำชุดใบเสร็จรับเงินฉบับจริงและสำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรกที่มีตราประทับจากทางศูนย์รับยื่นฯ

กรณีที่ตัวแทนมาติดต่อขอรับหนังสือเดินทางคืนแทนผู้สมัคร ตัวแทนจะต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้มาด้วย:

 1. ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง (ที่ออกโดยศูนย์ยื่นฯ)
 2. สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรกที่มีตราประทับจากทางศูนย์ยื่นฯ
 3. หนังสือมอบอำนาจฉบับจริงที่มีข้อมูลที่ครบถ้วน (ลงลายเซ็นของผู้สมัครหรือผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้สมัครที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี (โดยเซ็นให้ตรงตามหนังสือเดินทาง)
 4. สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรก หรือสำเนาบัตรประชาชนของตัวแทน

หมายเหตุ:

 • กรณีที่ใบเสร็จรับเงินฉบับจริงหาย ผู้สมัครจะต้องนำใบแจ้งความที่ระบุชื่อผู้สมัคร และสำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครมาติดต่อที่ศูนย์ยื่นฯ เพื่อขอรับนังสือเดินทางคืน

 • กรณีที่ผู้สมัครมีอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องแนบเอกสารดังต่อไปนี้

  • สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาสูติบัตรของผู้สมัครที่ระบุชื่อผู้ปกครองตามกฎหมายชัดเจน
  • สำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาเอกสารที่แสดงรูปถ่ายและลายเซ็นของผู้ปกครองตามกฎหมาย
  • สำเนาใบเปลี่ยนแปลง ชื่อ- นามสกุล ของผู้ปกครอง และ/หรือ ผู้สมัคร (ถ้ามี)

หลังจากที่ท่านได้มีประสบการณ์ในการใช้บริการของเรา และอาจต้องการที่จะให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริการ ท่านสามารถคลิกไปที่ บริการลูกค้า

ก่อนหน้านี้