photo

ขั้นตอนการสมัคร

ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าจะต้องมาสมัครวีซ่าด้วยตนเองในวันที่ยื่นคำร้อง

ผู้สมัครที่ประสงค์จะยื่นคำร้องขอวีซ่าจำเป็นจะต้องศึกษาข้อมูลในเว็บไซด์นี้โดยละเอียด รายละเอียดขั้นตอนที่แสดงในเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อช่วยในการเตรียมเอกสารของคุณให้ถูกต้องที่สุด วิธีนี้จะลดความเสี่ยงที่แอปพลิเคชันของคุณไม่สมบูรณ์หรือใช้เวลาในการดำเนินการนานกว่าปกติ

กรอกแบบฟอร์มขอวีซ่าให้สมบูรณ์และแนบรูปถ่ายของคุณ คุณสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์นี้    

โปรดตรวจสอบว่าคุณได้แนบเอกสารที่จำเป็นครบถ้วน โดยคุณสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายการเอกสารได้จากเว็บไซต์ (ภายใต้หัวข้อ ‘เอกสารประกอบการพิจารณา’ ของวีซ่าแต่ละประเภท). การยื่นเอกสารคำร้องที่ไม่สมบูรณ์ถือเป็นความเสี่ยงของผู้ยื่นคำร้อง และอาจนำไปสู่การปฏิเสธคำขอวีซ่าหรือระยะเวลาในการพิจารณาที่นานขึ้นกว่าปกติ

คุณสามารถยื่นคำร้องที่สมบูรณ์ พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาได้ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศเนเธอแลนด์ และโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณอ่านข้อบังคับเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัยก่อนที่คุณจะเดินทางมายังศูนย์ฯ

เจ้าหน้าที่วีเอฟเอสจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับจำนวนเงินที่ต้องชำระทั้งหมด (ค่าธรรมเนียมวีซ่า + ค่าบริการ) ที่จะต้องชำระเป็นเงินสดและหากผู้สมัครเลือกใช้บริการเพิ่มเติมการชำระเงินจะต้องดำเนินการด้วยเงินสดเช่นกัน

โปรดทราบ: คุณจะต้องลงทะเบียนข้อมูลระบบการสแกนลายนิ้วมือ (biometrics) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการขอวีซ่า


ก่อนหน้านี้ ถัดไป