photo

ทราบประเภทของวีซ่าที่ท่านต้องการ

ก่อนยื่นคำร้อง กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านมี “วัตถุประสงค์ในการไปเยือน” ที่ชัดเจน
จำไว้ว่าพนักงานวีเอฟเอสจะช่วยเหลือท่านตลอดทั้งกระบวนการยื่นคำร้องขอวีซ่าแต่ไม่ได้รับอนุญาตในการให้คำแนะนำหรือชี้แนะเกี่ยวกับการเลือกประเภทของวีซ่า
เนื่องจากงานของเราส่วนใหญ่เป็นงานธุรการ เราไม่สามารถบอกได้ว่าท่านจะได้รับวีซ่าหรือไม่และจะใช้เวลาดำเนินการนานเพียงใด
เนื่องจากกระบวนการทั้งหมดเป็นสิทธิ์ของกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ที่รับผิดชอบในการดำเนินการยื่นขอวีซ่า

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของวีซ่าต่างๆ ค่าธรรมเนียมขอวีซ่าและเอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นคำร้องขอวีซ่า กรุณาดูข้อมูลในหน้าที่เกี่ยวกับในเว็บไซต์ของวีเอฟเอส: วีซ่าท่องเที่ยว, วีซ่าเยี่ยมเพื่อน/ครอบครัว, วีซ่าลูกเรือ, วีซ่าเพื่อธุรกิจ, วีซ่าสนามบิน (วีซ่าทรานซิท), วีซ่าแบบฟอร์มคำร้องของชาวอียู, วีซ่าดูงานราชการ, วีซ่าผู้มีถิ่นฐานเดิมอยู่ในประเทศเนเธอแลนด์ และวีซ่าแคริบเบียน

ท่านสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเก้นโดยมีจุดหมายหลักเพื่อไปยังประเทศเนเธอร์แลนด์และการยื่นคำร้องขอวีซ่าแคริบเบียนได้ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า วีเอฟเอส ในประเทศไทย

ท่านสามารถรับหนังสือเดินทางคืนได้จากศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศเนเธอร์แลนด์ในประเทศไทยระหว่าง 13:00 ถึง 16:00 น. ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

ระยะเวลาในการยื่นคำร้องขอวีซ่า:

เวลาในการพิจารณาคำขอวีซ่าเชงเก็นตามกฎหมายแล้วโดยปกติจะเป็นเวลา 15 วันปฏิทิน ในบางกรณีระยะเวลาในการพิจารณาอยจจะขยายไปถึง 30 หรือ 60 วัน ถ้าเรื่องถูกส่งต่อไปพิจารณาที่หน่วนงานที่เกี่ยวข้องในประเทศเนเธอแลนด์

ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าแคริบเบียนโดยทั่วไปใช้เวลาประมาณ หนึ่งสัปดาห์

ผู้สมัครควรจะนัดหมายล่วงหน้าก่อนวันเดินทางเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าอย่างน้อย 3 - 4 สัปดาห์ก่อนวันเดินทาง แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนก่อนออกเดินทางไปยังประเทศเนเธอร์แลนด์ โปรดทราบว่าในช่วงก่อนวันหยุดพักผ่อน (โดยปกติคือช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนกรกฎาคม) และช่วงเทศกาลต่าง ๆ เวลาในการรอการนัดหมายจะนานขึ้น ทั้งนี้เพราะเป็นช่วงเทศกาลที่มีคนเดินทางไปประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นจำนวนมาก

หมายเหตุ:

ในกรณีที่จะเดินทางในยังประเทศในกลุ่มเชงเก้นเพียงประเทศเดียว ผู้ยื่นคำร้องต้องยื่นคำร้อง ณ สถานทูตหรือกงสุลของประเทศนั้น หากการเดินทางครอบคลุมมากกว่าหนึ่งจุดหมาย จะต้องยื่นคำร้องขอวีซ่า ณ สถานทูตหรือกงสุลของประเทศที่เป็นจุดหมายหลัก ของการไปเยือน ถ้าวัตถุประสงค์หลักในการไปเยือนเหมือนกันในหลายประเทศ ยกตัวอย่างเช่น วัตถุประสงค์เป็นการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยว ให้ท่านยื่นสมัครวีซ่ากับทางสถานทูตหรือกงสุลของประเทศที่ท่านไปพำนักนานที่สุดในแผนการเดินทางนั้น กรณีที่ท่านวางแผนการเดินทางด้วยระยะเวลาที่เท่าๆ กันในทุกๆ ประเทศที่ไปเยือน ให้ท่านยื่นเอกสารการสมัครวีซ่าที่สถานทูตหรือกงสุลของประเทศที่ท่านไปเยือนเป็นประเทศแรก

โปรดทราบ: ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางทางการทูตของราชอาณาจักรไทย หนังสือเดินทางราชการของราชอาณาจักรไทย (ทั้งแบบ ออฟฟิตเชียลพาสปอร์ต และแบบเซอร์วิสพาสปอร์ต) และมีวัตถุประสงค์ในการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับการทำงานราชการไม่จำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเดินทางไปประเทศเนเธอร์แลนด์ อย่างไรก็ตามในกรณีที่ท่านเดินทางไปยังประเทศเชงเก้นหลายประเทศ ประเทศเชงเก้นอื่น ๆ อย่างน้อยหนึ่งประเทศอาจต้องการให้ท่านยื่นขอวีซ่าเชงเก้น โปรดตรวจสอบข้อมูลก่อนเดินทางและถ้าจำเป็นจะต้องขอวีซ่าเชงเก้น ให้ท่านทำการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น ณ สถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศที่ต้องใช้วีซ่า

ถัดไป