photo

ข่าวสาร และ อัพเดต

 • 29 April 2019

  ค่าธรรมเนียมบริการอัตราใหม่ของวีเอฟเอส จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 สำหรับประเทศไทยอัตราค่าบริการจะเท่ากับ 15.50 ยูโร

 • 05 July 2018

  ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่า บริษัท VFS Global ชั้น 29 ณ อาคารเทรนดี้ เป็นศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าเพียงแห่งเดียวเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้บริการอย่างถูกต้องจากสถานทูตเนเธอแลนด์

  บริษัท VFS Global จะไม่แสดงความรับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่า กับบริษัททัวร์ บริษัทตัวแทน หรือบุคคลที่สาม ทั้งที่อยู่ในหรือนอกอาคารเทรนดี้ ที่แอบอ้างว่าได้รับอนุญาตให้บริการอย่างถูกต้องเกี่ยวกับวีซ่าหรือกล่าวอ้างว่าเป็นตัวแทนของศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าของบริษัท VFS Global

  ในกรณีดังกล่าวข้างต้น ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าจะต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดด้วยตนเองเท่านั้น

  ขอความกรุณาผู้ที่มีความประสงค์จะใช้บริการกับทางศูนย์รับยื่นฯ เพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ VFS Helpdesk ที่ชั้น G อาคาร เทรนดี้ หรือส่งอีเมลมาที่ feedback.nlth@vfshelpline.com

 • โปรดทราบ บริษัทวีเอฟเอส จะเปิดทำการรับคำร้องขอวีซ่าเชงเก้นสำหรับประเทศเนเธอร์แลนด์ ในประเทศวีซ่าระยะสั่ง รวมไปถึงวีซ่าแคริบเบียน และรับรองเอกสารเพื่อใช้ในราชการ ได้ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งแต่ วันที่ 19 ตุลาคม 2558
  โปรดทำการนัดหมายทุกครั้งในการเข้ามาติดต่อเพื่อยื่นคำร้อง ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศเนเธอร์แลนด์