photo

การนัดหมายเพื่อการยื่นคำร้องขอวีซ่า

ผู้สมัครทุกท่านจะต้องทำนัดหมายออนไลน์เพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าและทำการเก็บข้อมูลลายนิ้วมือที่ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศเนเธอแลนด์

ผู้สมัครทุกท่านสามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการของวีเอฟเอสที่ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าได้โดยตรงในตอนที่ท่านยื่นคำร้องขอวีซ่า ท่านไม่จำเป็นต้องชำระค่าธรรมเนียมผ่านทางธนาคาร

ก่อนที่ท่านจะทำการนัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่า ท่านจะต้องอ่านข้อมูลและขั้นตอนการสมัครที่ระบุในเว็บไซต์อย่างระมัดระวัง และเตรียมเอกสารการสมัครวีซ่าพร้อมเอกสารสนับสนุนเพื่อใช้ในการยื่นขอวีซ่าที่ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่า

โปรดทราบ: เนื่องจากหนึ่งในขั้นตอนของการสมัครวีซ่านั้น ผู้สมัครทุกท่านจะต้องทำการเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์ ซึ่งรวมถึงการเก็บข้อมูลลายนิ้วมือแบบอิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่ท่านได้รับบาดเจ็บที่นิ้ว (แบบชั่วคราว) กรุณารอจนกว่าแผลจะหายแล้วค่อยทำการนัดหมายเพื่อยื่นสมัครวีซ่า การเขียนลายเฮนน่าที่ปลายนิ้วจะทำให้ท่านไม่สามารถเก็บข้อมูลลายนิ้วมือที่ชัดเจนได้ ดังนั้นท่านควรลบลายออกหรือรอจนกว่าลายจะหายไปแล้วจึงค่อยทำการนัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่า

การทำนัดหมายแบบทั่วไป

กรุณาคลิกลิงค์ที่หัวข้อด้านบน สำหรับทำนัดหมายรายบุคคล

กรณีที่ท่านยื่นคำร้องแบบครอบครัวหรือแบบกรุ๊ป สมาชิกแต่ละคนในครอบครัวหรือในกรุ๊ปจะต้องทำนัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าเป็นรายบุคคล (ใบนัดหมายจะต้องแสดงชื่อ-นามสกุลของผู้สมัครที่ถูกต้องเท่านั้น)

ยกตัวอย่างเช่น ถ้าท่านเป็นครอบครัวที่มีสมาชิกทั้งหมด 4 คน เด็ก 2 คน ผู้ใหญ่ 2 คน ท่านจะต้องทำนัดหมายทั้งหมด 4 นัดหมาย (ระบุรายชื่อผู้สมัครแต่ละคนในครอบครัว)