photo

ค่าธรรมเนียมวีซ่า

ชำระค่าบริการและค่าวีซ่าที่ วีเอฟเอส ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศเนเธอร์แลนด์

สำหรับประเภทวีซ่าท่องเที่ยว, วีซ่าเยี่ยมเพื่อน / เยี่ยมครอบครัว, วีซ่าลูกเรือ, วีซ่าการศึกษาระยะสั้น, วีซ่าเพื่อธรุกิจ / ประชุมสัมนา (ที่ไม่ได้รวมถึงโครงการ ออร์เร้นคาร์เพท) และวีซ่าสนามบิน หรือวีซ่าทรานซิท

ประเภท ค่าธรรมเนียมวีซ่าเป็นเงินบาท ค่าธรรมเนียมบริการของ วีเอฟเอส เป็นเงินบาท ค่าธรรมเนียมโควิท เป็นเงินบาท ยอดรวมที่ต้องชำระ
ผู้ใหญ่ 2,950 650 80 3,680
เด็ก (ระหว่าง 6 - 11 ขวบ) 1,470 650 80 2,200
เด็ก (ต่ำกว่า 6 ขวบ) 0000 650 80 730

สำหรับประเภทวีซ่า แคริบเบียน

ประเภทวีซ่า ค่าธรรมเนียมวีซ่าเป็นเงินบาท ค่าธรรมเนียมบริการของ วีเอฟเอส เป็นเงินบาท ค่าธรรมเนียมโควิท เป็นเงินบาท ยอดรวมที่ต้องชำระ
ยื่นคำร้องขอวีซ่าแคริบเบียน ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า 2,950 650 80 3,680
เด็ก (ระหว่าง 6 - 11 ขวบ) 1,470 650 80 2,200
เด็ก (ต่ำกว่า 6 ขวบ) 0000 650 80 730

สำหรับวีซ่าเอ็มเอ็มวี (การพำนักระยะยาว)

การนัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าในการพำนักระยะยาว (MVV) จะต้องทำที่สถานทูตเท่านั้น  กรุณาติดต่อแผนกกงสุลของสถานทูตเนเธอร์แลนด์ทางโทร. +66 (0)2 3095200 ในวันทำการของสถานทูตตั้งแต่ 08.30 – 17.00 น.

เมื่อทำการนัดหมายเพื่อรับ D-visa ผู้ยื่นคำร้องจะต้องให้หมายเลขคนต่างด้าว (V number) ซึ่งมีอยู่ในจดหมายอนุมัติ

  • ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอวีซ่าเป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งสอดคล้องกับพันธมิตรของประเทศเชงเก้นในท้องถิ่น
  • ค่าธรรมเนียมบริการ VFS ทั่วโลกและค่าธรรมเนียมวีซ่าและการรับรองเอกสารจะต้องชำระที่ศูนย์รับคำร้อง VFS ด้วยเงินสดเป็นเงินบาทไทยเท่านั้น  

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้ยื่นคำร้องในกลุ่มดังต่อไปนี้ จะได้รับการยกเว้น :

  • เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปี
  • เด็กนักเรียน, นักเรียน,  นักศึกษาปริญญาโทและครูที่จะมาพำนักเพื่อวัตถุประสงค์ในการศึกษาและการฝึกอบรมทางการศึกษา
  • นักวิจัยจากประเทศที่สามที่เดินทางมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ตามที่ระบุไว้ในคำแนะนำเลขที่ 2005/761/EC ของรัฐสภาและคณะมนตรียุโรปเพื่อเอื้ออำนวยให้มีการออกวีซ่าสำหรับการพำนักระยะสั้นโดยประเทศสมาชิกแก่นักวิจัยจากประเทศที่สามที่เดินทางเข้ามาในประชาคมเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
  • ตัวแทนขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่มีอายุ 25 ปีหรือต่ำกว่าซึ่งเข้าร่วมในการสัมมนา การประชุม การแข่งขันกีฬา กิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมและการศึกษาซึ่งจัดขึ้นโดยองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร   

มีการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับ :

  • ผู้ถือหนังสือเดินทางทางการทูต (Diplomatic passport) และหนังสือเดินทางราชการ (Service passport)
  • ผู้เข้าร่วมการสัมมนา การประชุม การแข่งขันกีฬา กิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมและการศึกษาซึ่งจัดขึ้นโดยองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่มีอายุ 25 ปีหรือต่ำกว่า
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่าในอัตราต่ำ (35 ยูโร) สำหรับพลเมืองของประเทศอัลบาเนีย, ประเทศบอสเนียและเฮอเซโกวีน่า, ประเทศอดีตสาธารณรัฐยูโกสลาฟมาซิโดเนีย, ประเทศสาธารณรัฐมอลโดวา, ประเทศมอนเตเนโกร, ประเทศรัสเซีย, ประเทศอาเซอร์ไบจานประเทศเซอร์เบียและประเทศยูเครน
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่าต้องชำระเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิต เท่านั้น