photo

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

บริษัท วีเอฟเอส (ประเทศไทย) จำกัด (ต่อไปเรียกว่า “วีเอฟเอส โกลบอล”) คือบริการที่จัดไว้สำหรับสถานเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ (“สถานเอกอัครราชทูต”) วีเอฟเอสโกลบอล คือหุ้นส่วนประเภทผู้ให้บริการภายนอกของคณะผู้แทนทางการทูต

วีเอฟเอส โกลบอล รับผิดชอบเรื่องการกำหนดนัดหมาย การยอมรับคำร้องขอ การยอมรับวีซ่าและค่าธรรมเนียมโลจิสติกส์ การยื่นคำร้องที่สถานเอกอัครราชทูตและการรับหนังสือเดินทางส่งคืนผู้ยื่นคำร้อง

พึงสังเกตว่าการให้หรือการปฏิเสธวีซ่าเดนมาร์กอยู่ในดุลพินิจของสถานเอกอัครราชทูตแต่เพียงผู้เดียว และวีเอฟเอสโกลบอล ไม่มีส่วนในกระบวนการหรือต้องรับผิดหรือรับผิดชอบใดๆ ต่อความล่าช้าของกระบวนการหรือการให้หรือการปฏิเสธคำร้องขอวีซ่าของผู้ยื่นคำร้องใดๆ ของสถานเอกอัครราชทูต ซึ่งขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารเพิ่มเติมหรือการปฏิเสธคำร้องขอวีซ่า

วีเอฟเอสโกลบอล ดำเนินการจัดการเอกสารของผู้ยื่นคำร้องด้วยความระมัดระวังตามสมควร และจะไม่รับผิดใดต่อการที่เอกสารของผู้ยื่นคำร้องเกิดการสูญหายระหว่างการส่งโดยอุบัติเหตุ การโจรกรรม ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (เหตุสุดวิสัย) หรือเหตุผลอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ หรือไม่ได้เกิดจากการจงใจละเลยของวีเอฟเอสและถ้าเอกสารถูกส่งถึงผู้ยื่นคำร้องโดยตรง

การให้บริการ

ผู้ยื่นคำร้องตกลงและยอมรับว่าการยอมรับผู้ให้บริการรับส่งสินค้าและการให้บริการส่งคืนเอกสารแก่ผู้ยื่นคำร้องโดย วีเอฟเอสโกลบอลจะถูกดำเนินการโดยผู้ให้บริการบุคคลที่สาม วีเอฟเอสโกลบอลไม่ได้ควบคุมหรือดำเนินธุรกิจบริษัทรับส่งสินค้า หรือไม่ได้ควบคุมหรือดำเนินการให้ความสะดวกหรือบริการที่จัดให้โดยบริษัทรับส่งสินค้าแต่อย่างใด วีเอฟเอสโกลบอล วีเอฟเอสโกลบอลขอปฏิเสธความรับผิดใดๆ และทั้งหมดต่อการสูญหายหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ยื่นคำร้องในกรณีที่เอกสารของผู้ยื่นคำร้องเกิดความล่าช้า/ส่งผิดที่/สูญหาย/เสียหายโดยบริษัทผู้ให้บริการรับส่งสินค้า ไม่ว่าความล่าช้า/การส่งผิดที่/การสูญหาย/ความเสียหายนั้นๆ จะเป็นผลจากความประมาทเลินเล่อ อุบัติเหตุ หรือสาเหตุอื่นใดก็ตาม วีเอฟเอสโกลบอลและผู้แทนของบริษัทจะไม่รับผิดต่อความเสียหายโดยตรง, โดยอ้อม, โดยการลงโทษ, โดยเหตุบังเอิญ, กรณีพิเศษ, ความเสียหายที่เป็นผลหรือความเสียหายใดๆ ไม่ว่าจะเกิดจากความล่าช้า/การส่งผิดที่/การสูญหายใดๆ ของเอกสารซึ่งรวมถึงหนังสือเดินทางของผู้ยื่นคำร้องไม่ว่าในกรณีใดทั้งสิ้น วีเอฟเอสโกลบอลและผู้แทนของบริษัทจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่กระทบต่อสิ่งที่กล่าวถึงข้างต้น ในกรณีที่หนังสือเดินทางสูญหายหรือเสียหายในระหว่างการขนส่ง โดยจำกัดการส่งค่าธรรมเนียมคืนในจำนวนเท่าที่สถานเอกอัครราชทูตเรียกเก็บเท่านั้น เพื่อเป็นการทดแทนต่อหนังสือเดินทางที่สูญหาย/เสียหายจากขั้นตอนวิธีปกติ และจะให้ความช่วยเหลือผู้ยื่นคำร้องในการทดแทนต่อวีซ่าที่สูญหาย วีเอฟเอสโกลบอลจะคืนเงินค่าธรรมเนียมแก่ผู้ยื่นคำร้อง เมื่อผู้ยื่นคำร้องได้แสดงใบเสร็จรับเงินที่ออกให้โดยสถานเอกอัครราชทูตแล้วเท่านั้นโดย ผู้ยื่นคำร้องตกลงว่าการจำกัดความรับผิดที่กล่าวถึงข้างต้น คือการกระจายความเสี่ยงตามที่ได้ตกลงกันไว้แล้ว ระหว่างคู่สัญญาและการจำกัดความรับผิดนี้เป็นและจะยังคงเป็นส่วนหนึ่งของข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบนี้

วีเอฟเอส โกลบอลหรือเจ้าหน้าที่, ผู้อำนวยการ, พนักงาน, ตัวแทนของบริษัท ฯลฯ จะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ และ/หรือรับผิดใดๆ ด้วยเหตุผลของการเกิดความล่าช้า, หรือการสูญหายหรือความเสียหายต่อคำร้องขอวีซ่า, หนังสือเดินทางหรือเอกสารอื่นใด ที่เกิดขึ้นโดยหรือเกิดขึ้นระหว่างที่คำร้อง, หนังสือเดินทางหรือเอกสารอยู่ในการครอบครองของ ระหว่างการให้บริการไปรษณีย์หรือบริการของผู้ขนส่งสินค้าบุคคลที่สามใดๆ ซึ่งรวมถึงในระหว่างกระบวนการขนส่งคำร้องขอวีซ่า, หนังสือเดินทางหรือเอกสารอื่นๆ ระหว่างวีเอฟเอสโกลบอลและสถานเอกอัครราชทูตและระหว่างที่วีเอฟเอสโกลบอลทำการส่งคืนผู้ยื่นคำร้อง

ค่าบริการ

กรณีที่ชำระด้วยตราสารที่เปลี่ยนมือได้ จะถือว่ามีการชำระแล้วเมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินดังกล่าว และเมื่อวีเอฟเอสโกลบอลได้รับตั๋วเงินจากผู้ยื่นคำร้องแล้ว จะไม่สามารถขอรับเงินคืนไม่ว่าในกรณีใดทั้งสิ้น ไม่ว่าผู้ยื่นคำร้องจะได้รับอนุมัติวีซ่าจากสถานเอกอัครราชทูตหรือไม่ก็ตาม

การโฆษณา

อาจมีการแนบเอกสารการโฆษณาพร้อมไปกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง เมื่อมีการส่งคืนแก่ผู้ยื่นคำร้องด้วย ถ้าผู้ยื่นคำร้องไม่ประสงค์รับเอกสารการโฆษณาดังกล่าว จะต้องแจ้งวีเอฟเอสโกลบอลเป็นการล่วงหน้า ณ เวลาที่ทำการยื่นเอกสารคำร้อง

วีเอฟเอสโกลบอล อาจทำการเปลี่ยนแปลง, แก้ไขเพิ่มเติม, ยกเลิกหรือถอดถอนข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ หรือทั้งหมดด้วยดุลพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า พนักงานของวีเอฟเอสโกลบอลไม่มีอำนาจที่จะทำการเปลี่ยนแปลง, แก้ไขเพิ่มเติม, ยกเลิกหรือถอดถอนข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ หรือทั้งหมดที่กล่าวไว้ในสัญญานี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากวีเอฟเอส โกลบอลก่อน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ให้อยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายแห่งประเทศไทย การเรียกร้องหรือความขัดแย้งใดๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับบริการที่จัดให้โดยวีเอฟเอสโกลบอลต่อผู้ยื่นคำร้องจะต้องดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลผู้มีเขตอำนาจในประเทศไทยเท่านั้น

ด้วยเหตุนี้ผู้ยื่นคำร้องจึงยอมรับและยืนยันว่า ผู้ยื่นคำร้องและ/หรือผู้แทนของตน ได้อ่าน, ทำความเข้าใจและยินยอมที่จะถูกผูกมัดโดยไม่จำกัดต่อข้อกำหนด, เงื่อนไขและรายละเอียดที่กล่าวไว้ในสัญญานี้ ก่อนการยื่นคำร้องขอวีซ่าแล้ว

สำนักงานของบริษัท:

บริษัทวีเอฟเอส (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 10/198-203, ชั้น 29

อาคารเทรนดี้, สุขุมวิทซอย 13

แขวงคลองเตยเหนือ เขตคลองเตย กทม 10110