photo

วีซ่าท่องเที่ยว

คำอธิบาย

วีซ่านักท่องเที่ยว

วีซ่าประเภทนี้มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อการเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนเท่านั้น ซึ่งหมายความรวมถึงการพักร้อน การท่องทะเล การชมสถานที่ต่างๆ
และกิจกรรมเพื่อการสันทนาการต่างๆ ถ้าในระหว่างการไปเยือนประเทศเนเธอร์แลนด์
ผู้ขอวีซ่ามีเจตนาที่จะดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับธุรกิจหรือปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผู้ขอต้องดำเนินการเกี่ยวกับการขอวีซ่าประเภทนั้นๆ

อายุของวีซ่า

เมื่อท่านได้รับผลวีซ่า กรุณาอ่านให้ละเอียด หากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องกรุณาติดต่อศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศเนเธอแลนด์

หากต้องการแก้ไขวีซ่าหลังจากได้รับอนุมัตแล้ว ท่านจะต้องลงทะเบียนนัดหมายและชำระค่าดำเนินการใหม่อีกครั้ง
ระยะเวลาพำนักที่ระบุในวีซ่าจะเป็นระยะเวลาที่อนุญาตให้เดินทางเข้าและออกจากประเทศในกลุ่มเชงเก้นเท่านั้น

ระยะเวลาที่พำนักอยู่ในกลุ่มประเทศเชงเก้นจะระบุอย่างชัดเจนในวีซ่าของท่าน ถึงแม้ว่าวีซ่าของท่านได้รับอนุมัติระยะยาวก็ตาม

หากท่านพำนักอยู่ในกลุมประเทศเชงเก้นเกินกำหนด ท่าน\อาจมีความเสี่ยงต่อการถูกลงโทษเป็นเวลา 2 ปี

เมื่อได้รับวีซ่าที่มีระยะเวลาที่ใช้ได้มากกว่า 6 เดือน จำนวนวันที่สามารถเข้าพำนักได้คือ 90 วัน ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน หรือถ้าท่านได้รับวีซ่าประเภทเดินทางเข้าออกได้หลายครั้ง หมายความว่าจำนวนวันพำนักในแต่ละครั้งรวมกันแล้วจะต้องไม่เกิน 90 วัน ภายในระยะเวลา 180 วัน

การสมัครวีซ่าสำหรับผู้เยาว์

โปรดทราบ การสมัครเชงเก้นวีซ่าสำหรับผู้เยาว์ จะมีข้อกำหนดเฉพาะทางหลายอย่างเกี่ยวกับเอกสารที่ใช้ในการยื่นสมัครวีซ่า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาดูรายละเอียดที่หัวข้อ ‘เอกสารประกอบการพิจารณา’.

ค่าธรรมเนียมวีซ่า

โปรดทราบ ทางบริษัทวีเอฟเอสโกลบอลมีการนำเสนอบริการเสริมสำหรับผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าในประเทศไทย โดยบริษัทวีเอฟเอสคิดค่าธรรมเนียมบริการเสริมสำหรับผู้ที่ต้องการใช้บริการเหล่านี้ ซึ่งค่าบริการดังกล่าวจะต้องชำระโดยผู้สมัครฯ

 • สำหรับอัตราค่าธรรมเนียมวีซ่าท่านสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของสถานทูตเนเธอร์แลนด์ กรุณาคลิกที่นี่
 • อัตราค่าบริการของทางบริษัทวีเอฟเอส:

นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางบริษัทวีเอฟเอสจะคิดค่าบริการ 650 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อการยื่นคำร้องขอวีซ่ารวมถึงการเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์ สำหรับใบคำร้องหนึ่งชุดของผู้สมัครหนึ่งท่านที่เข้ารับบริการที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศเนเธอร์แลนด์

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าต้องชำระเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิต เท่านั้น
 • ค่าธรรมเนียมทั้งหมดไม่สามารถของเงินคืนได้ (non-refundable)

เอกสารประกอบการพิจารณา

กรุณาคลิกที่นี่สำหรับรายการเอกสาร

 1. กรุณากรอกแบบฟอร์มการขอวีซ่าเชงเก้นแบบออนไลน์ให้ครบถ้วน ปริ๊นท์ใบสมัครและนำใบสมัครของท่านมายื่นในวันที่ทำการนัดหมายเพื่อยื่นขอวีซ่า ขอแนะนำให้ท่านกรอกแบบฟอร์มผ่านช่องทางออนไลน์แทนการกรอกข้อมูลด้วยลายมือลงในแบบฟอร์ม (paper format)
 2. สำหรับช่องทางออนไลน์ - ระบบจะช่วยแนะนำผู้สมัครในการกรอกข้อมูลแต่ละคำถาม เพื่อให้แน่ใจว่าผู้สมัครจะไม่ลืมกรอกข้อมูลที่จำเป็นในใบสมัคร

  แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าเชงเก้นออนไลน์

เอกสารการที่ใช้ยื่นประกอบคำร้องการขอวีซ่าเชงเก้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยว

 • หนังสือเดินทาง

  • ต้องมีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และจะต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับจากวันที่ท่านเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย)
  • ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า พร้อมกับสำเนาหน้าหนังสือเดินทาง (หน้าที่มีรูปถ่าย ชื่อ-สกุล) จำนวน 2 แผ่น
  • สำเนาหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันทุกหน้าที่มีวีซ่าและตราประทับทุกประเภท จำนวน 1 ชุด
  • กรณีที่หนังสือเดินทางเป็นเล่มใหม่ (ไม่มีหน้าวีซ่าและตราประทับใดๆ ในเล่ม) ให้ทำสำเนาหนังสือเดินทางเล่มเก่า(เล่มก่อนหน้าเล่มปัจจุบัน) ทุกหน้าที่มีวีซ่าและตราประทับ แนบในเอกสารสมัครวีซ่า จำนวน 1 ชุด
  • กรณีที่หนังสือเดินทางเล่มเก่า (เล่มก่อนหน้าเล่มปัจจุบัน) ชำรุด/เสียหายอย่างหนัก สูญหาย หรือถูกขโมย จะต้องแนบใบแจ้งความที่ระบุข้อเท็จจริงดังกล่าวแนบมาในเอกสารสมัครวีซ่าด้วย
 • ใบคำร้องขอวีซ่าเชงเก้น ซึ่งกรอกอย่างสมบูรณ์พร้อมลายเซ็น
 • กรมธรรม์ประกันการเดินทางซึ่งมีวงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอย่างน้อย 30,000 ยูโร หรือเทียบเท่า 1,500,000 บาท ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อบริษัทประกันได้ ที่นี่
 • รายละเอียด ตารางการเดินทาง
 • เอกสารหลักฐานทางการเงิน ที่แสดงว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้ ตลอดระยะเวลา การเดินทางของท่าน เช่น เอกสารการเดินบัญชี หรือสมุดบัญชี แสดงการเคลื่อนไหวย้อนหลัง 3 เดือน หรือกรณีที่ต้องการแสดงหลักฐานการเงินของบุคคลในครอบครัว เนื่องจากบุคคลในครอบครัวรับรองหรือออกค่าใช่จ่ายให้ จะต้องยื่นเอกสารเพื่อแสดงความสัมพันธ์ เช่น สูติบัตร ทะเบียนบ้าน หรือทะเบียนสมรส และต้องมีจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษรจากบุคคลที่ออกค่าใช่จ่ายให้
 • สำเนาเอกสารการสำรองที่พักทุกคืน ตลอดระยะเวลาการพำนักในกลุ่มประเทศเชงเก้นทั้งหมด ( รวมถึงประเทศอื่นๆในกลุ่มเชงเก้น)
 • สำเนาเอกสารการสำรองตั๋วโดยสารเครื่องบิน (สถานทูตฯ ขอแนะนำมิให้ท่านชำระเงินก่อนที่คำร้องขอวีซ่าจะได้รับการอนุมัติ)
 • หนังสือหรือจดหมายรับรองการทำงานฉบับจริง (อายุไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันที่ออกเอกสารจนถึงวันที่ยื่นคำร้องขอวีซ่า) หรือ ในกรณีที่ผู้สมัครมีธุรกิจส่วนตัว สามารถยื่นเอกสารอื่นๆ ที่ยืนยันการจดทะเบียนบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ออกเอกสารจนถึงวันที่ยื่นคำร้องขอวีซ่า)
 • หนังสือรับรองสถานะการเป็นนักเรียน/นักศึกษาฉบับจริง จากสถาบันการศึกษา (มีอายุไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ออกเอกสารจนถึงวันที่ยื่นคำร้องขอวีซ่า) ในกรณีที่ท่านเป็นนักเรียน นักศึกษา

*** ในบางกรณี อาจมีการขอเอกสารอื่นๆเพิ่มเติม

การสมัครวีซ่าสำหรับผู้เยาว์ (ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี)

โปรดทราบ หากท่านต้องการสมัครเชงเก้นวีซ่าสำหรับผู้เยาว์ จะมีเอกสารที่ต้องใช้ยื่นเพิ่มเติมตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ (รวมถึงเอกสารบางอย่างที่ไม่ได้ระบุในเช็คลิสต์):

 1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าที่มีลายเซ็นของผู้ปกครองทั้งสองท่าน (บิดา – มารดา) ของผู้เยาว์
 2. ใบสูติบัตรของผู้เยาว์ (กรุณานำเอกสารฉบับจริง และฉบับสำเนาที่ชัดเจนมาในวันสมัครวีซ่า เอกสารฉบับจริงจะไม่ถูกส่งไปพร้อมกับเอกสารสมัครวีซ่า แต่จะใช้สำหรับการตรวจสอบข้อมูลระหว่างการยื่นขอวีซ่าเท่านั้น)
 3. เอกสารที่ระบุตัวตนของผู้ปกครอง (Identity documents) ทั้งสองท่าน (บิดา – มารดา)
 4. สำคัญ: เอกสารฉบับจริงที่ระบุตัวตนของผู้ปกครอง (บิดา – มารดา) ต้องเป็นเอกสารที่เอกสารที่ออกจากหน่วยงานราชการ และมีลายเซ็นของผู้ปกครอง (bear/contain a signature of the holder) ระบุอย่างชัดเจนบนเอกสาร และเอกสารฉบับสำเนาก็จะต้องมีข้อมูลพร้อมลายเซ็นแสดงอยู่อย่างครบถ้วนด้วย

  ตัวอย่าง:
  หนังสือเดินทาง – ถ้าหนังสือเดินทางของผู้ปกครองในหน้าที่มีรายละเอียดข้อมูลและลายเซ็นอยู่คนละหน้า (เช่นลายเซ็นอยู่ที่ปกหลังของหนังสือเดินทาง) ผู้สมัครจะต้องยื่นสำเนาของหนังสือเดินทางทั้งหน้าที่มีรายละเอียดของผู้ปกครอง และหน้าที่มีลายเซ็น

  บัตรประจำตัว(ที่ออกโดยหน่วยงานราชการ) – ถ้าเอกสารระบุตัวตนเป็นบัตรประจำตัว (Identity card) ซึ่งมีลายเซ็นของเจ้าของบัตรระบุอยู่ที่ด้านหลังของบัตร ผู้สมัครจะต้องทำการสำเนาเอกสารทั้งด้านหน้าและด้านหลังบัตร ** กรณีที่บัตรประจำตัวของผู้ปกครองของผู้สมัคร (ผู้เยาว์) ไม่มีลายเซ็นของผู้ถือบัตรระบุไว้บนบัตร (เช่นบัตรประจำตัวประชาชน)จะต้องแนบสำเนาของหนังสือรับรองลายเซ็น (a notarized copy) ทั้งฉบับจริงและตัวสำเนา เพื่อเป็นการยืนยันว่าลายเซ็นของผู้ปกครองในแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าของผู้เยาว์ เป็นลายเซ็นของผู้ปกครองจริง

 5. จดหมายจากทางโรงเรียนของผู้เยาว์ที่ระบุว่ายินยอมให้ผู้เยาว์หยุดเรียนได้ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ ถึงวันที่เท่าไหร่ (กรณีที่เดินทางออกนอกประเทศในช่วงที่ไม่ใช่วันหยุดของทางโรงเรียน)

หากผู้เยาว์เดินทางคนเดียว หรือ เดินทางกับผู้ปกครองท่านใดท่านหนึ่ง (บิดา หรือ มารดา) จะต้องแนบหนังสือยินยอมที่ออกจากทางอำเภอจากผู้ปกครองท่านที่ไม่ได้เดินทางไปด้วยในทริปนั้น โดยระบุว่ายินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ.

ถ้าผู้ปกครองท่านใดท่านหนึ่งมีอำนาจในการปกครองผู้เยาว์แต่เพียงผู้เดียวท่านจะต้องยื่นเอกสารต่อไปนี้

 • สำเนาเอกสารประจำตัวที่เซ็นชื่อของผู้ปกครองที่มีการระบุความรับผิดชอบของผู้ปกครอง
 • ใบปกครองบุตรที่ออกจากหน่วยงานราชการ และระบุชื่อผู้ปกครองที่มีอำนาจในการปกครองผู้เยาว์
 • แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า ในช่องลายเซ็นจะต้องเซ็นโดยผู้ปกครองที่มีอำนาจในการดูแลผู้เยาว์
 • และถ้าผู้เยาว์เดินทางคนเดียวจะต้องแนบเอกสารยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศจากผู้ปกคองที่มีอำนาจในการดูแลผู้เยาว์ โดยเอกสารจะต้องเป็นฉบับจริงที่ออกจากอำเภอ (พร้อมแนบฉบับแปลภาษาอังกฤษ)
 • ใบสูติบัตรของผู้เยาว์ (ฉบับจริง + สำเนาฉบับภาษาไทย และฉบับแปลภาษาอังกฤษ)
 • หนังสือยินยอมจากทางโรงเรียน(กรณีที่เดินทางไปต่างประเทศในช่วงที่ไม่ใช่วันหยุดของทางโรงเรียน)

หมายเหตุ:

 • ผู้สมัครจะต้องถือใบนัดหมายเพื่อขอวีซ่า ไปในวันและเวลาที่เข้าไปยื่นเอกสารที่ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศเนเธอร์แลนด์ทุกครั้ง
 • เอกสารจำเป็นที่ใช้ในการสมัครวีซ่าทั้งหมดจะต้องยื่นในวันที่มาสมัครวีซ่าเท่านั้น เอกสารที่ใช้ในการสมัครวีซ่าจะต้องเป็นเอกสารภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาดัตช์เท่านั้น หากเอกสารที่ใช้ในการสมัครเป็นเอกสารภาษาอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุ ผู้สมัครจะต้องแนบเอกสารต้นฉบับมาพร้อมกับเอกสารแปลที่มีการรับรองจากศูนย์แปล (an authorized translation)
 • สำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย แต่พำนักอยู่ในประเทศไทย จะต้องแสดงหลักฐานจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่า เช่นวีซ่าสำหรับพำนักระยะยาว หรือใบอนุญาตทำงานตัวจริง หรือเอกสารอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และเอกสารดังกล่าวจะต้องมีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 3 เดือน หลังจากที่เดินทางกลับมาจากกลุ่มประเทศเชงเก้น ทั้งนี้บุคคลที่พำนักอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายเท่านั้นที่สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเก้นกับทางวีเอฟเอส (ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศเนเธอแลนด์) หรือที่สถานเอกอัคราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำกรุงเทพฯ

คุณสมบัติรูปถ่าย

ในขั้นตอนที่เป็นส่วนหนึ่งของการรวบรวมข้อมูลไบโอเมตริกซ์จะมีการถ่ายภาพถ่ายดิจิทัลของคุณแบบใบหน้าเต็มที่มองเห็นได้ชัดเจน ไม่สวมแว่นกันแดด ไม่สวมแว่นตาที่มีสีอ่อน หรือคลุมศีรษะยกเว้นว่าเป็นการสวมใส่ด้วยเหตุผลทางศาสนาหรือด้วยเหตุผลทางการแพทย์ ดังนั้นใบหน้าของคุณควรมองเห็นได้ชัดเจนโดยไม่มีผมปรกดวงตา

ภาพถ่ายของคุณควรเป็นไปตามมาตรฐานของ ICCAO กรุณาคลิกที่ Photomatrix Guidelines 2020 สำหรับตัวอย่างของภาพถ่ายที่ได้รับการยอมรับและที่ไม่ได้มาตรฐาน (ซึ่งแต่เดิมมีไว้สำหรับภาพถ่ายที่คุณต้องนำมาแนบใบสมัคร)

ระยะเวลาของการพิจารณาคำร้อง

เวลาในการพิจารณาคำขอวีซ่าเชงเก็นตามกฎหมายแล้วโดยปกติจะเป็นเวลา 15 วันปฏิทิน

ผู้สมัครควรจะนัดหมายล่วงหน้าก่อนวันเดินทางเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าอย่างน้อย 3 - 4 สัปดาห์ก่อนวันเดินทาง แต่ต้องไม่เกิน 6 เดือนก่อนออกเดินทางไปยังประเทศเนเธอร์แลนด์

โปรดทราบว่าในช่วงก่อนวันหยุดพักผ่อน (โดยปกติคือช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนกรกฎาคม) และช่วงเทศกาลต่าง ๆ เวลาในการรอการนัดหมายจะนานขึ้น ทั้งนี้เพราะเป็นช่วงเทศกาลที่มีคนเดินทางไปประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นจำนวนมาก

หลังจากที่ผู้สมัครทำการยื่นคำร้องขอวีซ่า ผู้สมัครจะไม่สามารถยืมหรือดึงหนังสือเดินทางออกจากสถานทูตได้ ระยะเวลาการพิจารณาคำร้องขอวีซ่าอยู่ที่ 15 วันปฏิทินโดยเฉลี่ย หรืออาจจะมีความล่าช้าในการพิจารณาคำร้องขอวีซ่า ในแต่ระเดือนของฤดูกาลท่องเที่ยวนั้นๆ และประเภทของวีซ่าหรือเหตุผลอื่น ๆ ที่คาดไม่ถึง

นอกจากนี้ ผู้สมัครที่มีแผนการท่องเที่ยวมากกว่า หนึ่งแผนการเดินทาง ควรจะวางแผนหลังจากที่ได้รับหนังสือเดินทางคืนจากสถานฑูตแล้วเท่านั้น

แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า

แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าเชงเก้น

หมายเหตุ

 1. กรุณากรอกแบบฟอร์มการขอวีซ่าเชงเก้นแบบออนไลน์ให้ครบถ้วน ปริ๊นท์ใบสมัครและนำใบสมัครของท่านมายื่นในวันที่ทำการนัดหมายเพื่อยื่นขอวีซ่า ขอแนะนำให้ท่านกรอกแบบฟอร์มผ่านช่องทางออนไลน์แทนการกรอกข้อมูลด้วยลายมือลงในแบบฟอร์ม (paper format)
 2. สำหรับช่องทางออนไลน์ - ระบบจะช่วยแนะนำผู้สมัครในการกรอกข้อมูลแต่ละคำถาม เพื่อให้แน่ใจว่าผู้สมัครจะไม่ลืมกรอกข้อมูลที่จำเป็นในใบสมัคร