HOME  I  English  I  Thai     
Apply for
VISA to Norway
In
Thailand
ข้อมูลเกี่ยวกับการขอวีซ่าของท่าน
ข้อมูลเกี่ยวกับการขอวีซ่าของท่าน
บุคคลที่ถือสัญชาติไทยจะต้องทำการขอวีซ่าเชงเก้น หากมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปประเทศนอร์เวย์ ซึ่งวีซ่าเชงเก้นนี้เป็นเอกสารที่แสดงว่าท่านได้รับอนุญาตให้เดินทางไปยังประเทศในกลุ่มเชงเก้นได้ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน ท่านสามารถได้รับวีซ่าตรงตามจุดประสงค์ของท่าน อาทิ ท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ ธุรกิจ หรือเรียนระยะสั้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นวีซ่าทำงาน หรือพำนักอาศัยถาวร

โปรดทราบว่าผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าทุกท่านจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้ในการยื่นคำขอวีซ่าของตน

หนังสือเดินทาง
หนังสือเดินทางหรือเอกสารเดินทางอื่นๆ ควรมีอายุใช้ได้อย่างน้อยสามเดือนนับจากวันที่เดินทางออกจากประเทศนอร์เวย์ ตามแผนการเดินทาง โปรดตรวจดูให้แน่ใจว่าหนังสือเดินทางของท่านต้องมีหน้าว่างอย่างน้อยที่สุดสองหน้าเพื่อการตรวจลงตรา มิฉะนั้นท่านจะต้องขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ก่อนการยื่นคำขอวีซ่า

เอกสารภาษาไทย
เอกสารภาษาไทย ต้องแปลเป็นภาอังกฤษและมีตราประทับรองจากกระทรวงการต่างประเทศ สำหรับ วีซ่า 7วัน สำหรับคู่สมรส,ใบอนุญาติอยู่อาศัยและใบอนุญาติทำงานเท่านั้น

หมายเหตุ: นอกเหนือจากเอกสารที่ผู้สมัครเตรียมเพื่อใช้ในการยื่นคำร้องขอวีซ่า กรุณาเตรียมสำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรกอีก 1 ชุด เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการมารับเล่มหนังสือเดินทางคืน กรณีที่ผู้สมัครได้ทำการนัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่า แบบกลุ่ม (2 คนขึ้นไป) กรุณาเตรียมสำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรกและใบเสร็จค่าธรรมเนียมวีซ่า (ที่ได้หลังจากการชำระค่าวีซ่าออนไลน์) เพิ่มอีก 1 ชุดต่อผู้สมัคร 1 ท่าน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการมารับเล่มหนังสือเดินทางคืน

คลิกที่นี่ สำหรับกฎเกณฑ์ในการมารับหนังสือเดินทาง ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศนอร์เวย์

สืบเนื่องจากโรคระบาดโควิด-19
ทางศูนย์รับยื่นคำนึงถึงสุขภาพรวมถึงความปลอดภัยของผู้สมัครและพนักงานของเราทุกคน เพื่อรักษามาตnราการ การรักษาระยะห่างทางสังคม ทางศูนย์รับยื่นจะจัดส่งหนังสือเดินทางของท่านคืนทางไปรษณีย์เท่านั้น โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2563

การประกันภัยการเดินทาง
ผู้เดินทางไปเยือนประเทศนอร์เวย์ และประเทศในเครือข่ายเชงเก้นทุกประเทศทุกคนจะต้องทำประกันสุขภาพ ท่านอาจเลือกใช้บริการจากบริษัทประกันภัยในประเทศไทยหรือในยุโรปก็ได้ โปรดทราบว่ามีเพียงบริษัทประกันภัยในประเทศไทยไม่กี่แห่งเท่านั้นที่สถานทูตฯ ยอมรับ วงเงินประกันต้องมากกว่า 30,000 ยูโร (หรือประมาณ 1.5 ล้านบาท) โดยครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล การค้างคืนในโรงพยาบาล และการถูกส่งตัวกลับประเทศไทยอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บหรือเหตุผลทางการแพทย์อื่นๆ การประกันสุขภาพจะต้องมีผลบังคับใช้ในกลุ่มประเทศเครือข่ายเชงเก้นด้วย และจะต้องมีระยะเวลาคุ้มครองตลอดระยะเวลาในการเดินทาง

กรุณา เลือกที่นี่ เพื่อตรวจสอบรายชื่อบริษัทที่สถานทูตยอมรับ

ข้อมูล ระบบการสแกนลายนิ้วมือ

ระบบสารสนเทศด้านวีซ่า (Visa Information System - VIS)

ระบบสารสนเทศด้านวีซ่า (Visa Information System – VIS) คือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทำให้กลุ่มประเทศเชงเกน (Schengen State) สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านวีซ่าระหว่างกัน โดยวัตถุประสงค์หลักของระบบ VIS คือเพื่อลดความซับซ้อนของขั้นตอนการออกวีซ่า อำนวยความสะดวกในการตรวจสอบที่พรมแดนภายนอก และเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ทุกคนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ยื่นสมัครขอวีซ่า

ระบบสารสนเทศด้านวีซ่าของกลุ่มประเทศเชงเกนนั้นเริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2554 โดยจะมีการทยอยเปิดใช้งานเชื่อมต่อแผนกวีซ่าของประเทศเหล่านี้เข้ากับระบบ VIS ในแต่ละขั้น

ระบบ VIS ทำงานโดยการเชื่อมสถานกงสุลและจุดข้ามพรมแดนภายนอกของกลุ่มประเทศเชงเกนเข้ากับฐานข้อมูล VIS ส่วนกลาง การนำระบบ VIS มาใช้ทำให้มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการสมัครขอวีซ่า ดังนี้

ผู้ที่สมัครขอวีซ่าเป็นครั้งแรกต้องมาสมัครด้วยตนเองเพื่อทำการเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์ อันได้แก่ลายนิ้วมือทั้งสิบและรูปดิจิตอลหนึ่งรูป
ลายนิ้วมือที่สแกนในระบบ VIS นี้สามารถนำมาใช้ในการสมัครขอวีซ่าครั้งต่อไปภายในระยะเวลาห้าปี
เมื่อผู้เดินทางเข้าสู่เขตเชงเกน เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสามารถตรวจสอบสถานะของผู้เดินทางผ่านระบบ VIS

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาดูที่เว็บไซต์ของคณะกรรมาธิการยุโรป กรุณาเลือกที่นี่
ขั้นตอนการขอวีซ่า

ขั้นแรก :
หากท่านต้องการพำนักอยู่ในประเทศนอร์เวย์มากกว่า 90 วัน หรือต้องการไปทำงานหรือศึกษาต่อในประเทศนอร์เวย์ ท่านจะต้องสมัครวีซ่าพำนักถาวร ซึ่งท่านสามารถยื่นขอวีซ่าได้ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศนอร์เวย์

ผู้สมัครจะต้องมายื่นเอกสารด้วยตนเอง สำหรับผู้สมัครที่ไม่ได้มีเชื้อชาติไทย แต่พำนักอาศัยในประเทศไทย จะต้องแสดงหลักฐานการพำนักหรือหลักฐานการทำงานในประเทศไทย ย้อนหลัง 6 เดือนนับจากวันที่สมัคร

ทางสถานเอกอัคราชฑูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทย จะส่งเอกสารการสมัครขอวีซ่าพำนักถาวร ไปยัง UDI ในประเทศนอร์เวย์ เพื่อพิจารณาวีซ่า ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องพำนักอยู่ในประเทศไทยจนกว่าจะได้รับผลการพิจารณาจากทาง UDI

ขั้นตอนที่สอง :
ก่อนการสมัครขอวีซ่า โปรดตรวจสอบ ”ประเภทของวีซ่าพำนักอาศัย”ให้ถูกต้อง ขอให้เข้าใจว่าเรามีหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ท่านในกระบวนการสมัครขอวีซ่า แต่เราไม่มีสิทธิ์ให้คำแนะนำท่านในเรื่องประเภทของวีซ่าที่ควรขอ นอกจากนี้เราไม่สามารถให้คำตอบท่านได้ว่า คำขอวีซ่าของท่านจะได้รับอนุมัติหรือไม่ หรือ กระบวนการอนุมัติจะใช้เวลาเท่าไร เนื่องจากเป็นดุลยพินิจของสถานทูตนอร์เวย์เท่านั้น

ขั้นตอนที่สาม :

ท่านที่ต้องการสมัครวีซ่าประเภทพำนักอาศัย จะต้องกรอกใบคำร้องทางออนไลน์ (Application Portal)  ก่อนที่จะนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องมายื่นที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศนอร์เวย์  โปรดคลิกที่นี่ เพื่อศึกษารายละเอียดของการสมัครออนไลน์เพิ่มเติม
ผู้ที่กรอกใบคำร้องทางออนไลน์จะต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า โดยหักผ่านบัตรเครดิต/บัตรเดบิต (มาสเตอร์ หรือ วีซ่า) หลังจากนั้นให้ทำนัดเพื่อนำเอกสารประกอบการสมัครและหนังสือเดินทางมาที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศนอร์เวย์ 
ผู้สมัครที่ทำนัดล่วงหน้าจะได้รับสิทธิพิเศษเมื่อมาถึงศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า โดยสามารถติดต่อเคาน์เตอร์ที่ว่างได้ทันทีโดยไม่ต้องรอคิว  ทางศูนย์ฯเสนอให้ท่านกรอกใบคำร้องทางออนไลน์ก่อนเดินทางมาที่ศูนย์ฯเพื่อความรวดเร็วในกระบวนการสมัคร และย่นระยะเวลาในการรอ ผู้ให้การสนับสนุนการเดินทางในนอร์เวย์ ก็สามารถช่วยผู้สมัครดำเนินกระบวนการเหล่านี้ได้ เช่น กรอกเอกสาร และชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าได้
ผู้สมัครที่ไม่ได้กรอกใบสมัครออนไลน์ ล่วงหน้า ท่านสามารถใช้บริการคอมพิวเตอร์ที่ทางศูนย์ฯจัดเตรียมไว้ให้ ทั้งนี้ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าโดยหักผ่านบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตทางออนไลน์เท่านั้น

ท่านสามารถดูรายละเอียดเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวีซ่าได้ทีเว็บไซต์นี้ ภายใต้หัวข้อ “รายละเอียดการขอวีซ่า – ระยะยาว”

ขั้นตอนที่สี่ :
โปรดอ่านประกาศเกี่ยวกับกฎระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยก่อนที่ท่านจะไปติดต่อที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า/สถานทูตนอร์เวย์ ณ กรุงเทพมหานคร