HOME  I  English  I  Thai     
Apply for
VISA to Norway
In
Thailand
การนัดหมายล่วงหน้า

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป ทางสถานทูตได้ทำการเปลี่ยนแปลงระบบการทำนัดหมายในการยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศนอร์เวย์ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

ผู้สมัครทุกท่านจะต้องทำการกรอกแบบฟอร์มใบสมัครผ่าน UDI portal และชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าที่เกี่ยวข้องในระบบให้เรียบร้อย หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ท่านจะต้องทำการนัดหมายผ่านระบบ ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศนอร์เวย์ VFS appointment link.

โปรดทราบ ระบบการจองของ VFS กำหนดให้ผู้สมัครต้องสร้างชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านแยกต่างหาก

ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าทุกคนต้องไปยื่นเอกสารการขอวีซ่าด้วยตัวเอง ณ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศนอร์เวย์

ขั้นตอนในการทำนัดหมาย


กรุณาศึกษาขั้นตอนการขอวีซ่าในเว็บไซต์นี้อย่างละเอียด ตรวจสอบระยะเวลาในการพิจารณาผลของการยื่นคำร้องขอวีซ่า รวมถึงความพร้อมของเอกสารตามที่ระบุไว้บนหน้าเว็บไซต์ ก่อนทำการนัดหมาย ออนไลน์ผ่าน online application form พร้อมแนบเอกสารประกอบทั้งหมดเพื่อส่งใบสมัครวีซ่าของท่านที่ VFS
ท่านสามารถทำการจองได้เพียงหนึ่งนัดหมายต่อเล่มหนังสือเดินทาง
หากท่านเดินทางเป็นหมู่คณะ หรือมีแผนการเดินทางพร้อมครอบครัว กรุณาทำการนัดหมายตามจำนวนผู้สมัคร ตัวอย่างเช่น ครอบครัว 4 คน ประกอบไปด้วยผู้ใหญ่ 2 คนและเด็ก 2 คน ท่านจะต้องทำการนัดหมายทั้งหมด 4 ครั้ง
โปรดรักษาหรือเก็บสำเนานัดหมายของคุณกับตามวันและเวลาที่กำหนดเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
กรุณามาถึงศูนย์รับคำร้องฯ ก่อนเวลานัดหมาย 15 นาที
หากท่านไม่มาแสดงตัวตนตามวันและเวลาที่ระบุไว้บนใบนัดหมาย ระบบจะไม่อนุญาตให้ผู้สมัครทำการเลื่อนหรือยกเลิกการนัดหมายเดิม ผู้สมัครจะต้องทำการนัดหมายใหม่วันถัดไป (หลังจาก 24 ชั่วโมง)
ท่านสามารถทำการนัดหมายใหม่ได้ในวันทำการถัดไป และสามารถทำการนัดหมายใหม่ได้สูงสุดไม่เกิน 2 ครั้ง
ขั้นตอนการขอวีซ่า

ขั้นแรก :
หากท่านต้องการพำนักอยู่ในประเทศนอร์เวย์มากกว่า 90 วัน หรือต้องการไปทำงานหรือศึกษาต่อในประเทศนอร์เวย์ ท่านจะต้องสมัครวีซ่าพำนักถาวร ซึ่งท่านสามารถยื่นขอวีซ่าได้ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศนอร์เวย์

ผู้สมัครจะต้องมายื่นเอกสารด้วยตนเอง สำหรับผู้สมัครที่ไม่ได้มีเชื้อชาติไทย แต่พำนักอาศัยในประเทศไทย จะต้องแสดงหลักฐานการพำนักหรือหลักฐานการทำงานในประเทศไทย ย้อนหลัง 6 เดือนนับจากวันที่สมัคร

ทางสถานเอกอัคราชฑูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทย จะส่งเอกสารการสมัครขอวีซ่าพำนักถาวร ไปยัง UDI ในประเทศนอร์เวย์ เพื่อพิจารณาวีซ่า ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องพำนักอยู่ในประเทศไทยจนกว่าจะได้รับผลการพิจารณาจากทาง UDI

ขั้นตอนที่สอง :
ก่อนการสมัครขอวีซ่า โปรดตรวจสอบ ”ประเภทของวีซ่าพำนักอาศัย”ให้ถูกต้อง ขอให้เข้าใจว่าเรามีหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ท่านในกระบวนการสมัครขอวีซ่า แต่เราไม่มีสิทธิ์ให้คำแนะนำท่านในเรื่องประเภทของวีซ่าที่ควรขอ นอกจากนี้เราไม่สามารถให้คำตอบท่านได้ว่า คำขอวีซ่าของท่านจะได้รับอนุมัติหรือไม่ หรือ กระบวนการอนุมัติจะใช้เวลาเท่าไร เนื่องจากเป็นดุลยพินิจของสถานทูตนอร์เวย์เท่านั้น

ขั้นตอนที่สาม :

ท่านที่ต้องการสมัครวีซ่าประเภทพำนักอาศัย จะต้องกรอกใบคำร้องทางออนไลน์ (Application Portal)  ก่อนที่จะนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องมายื่นที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศนอร์เวย์  โปรดคลิกที่นี่ เพื่อศึกษารายละเอียดของการสมัครออนไลน์เพิ่มเติม
ผู้ที่กรอกใบคำร้องทางออนไลน์จะต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า โดยหักผ่านบัตรเครดิต/บัตรเดบิต (มาสเตอร์ หรือ วีซ่า) หลังจากนั้นให้ทำนัดเพื่อนำเอกสารประกอบการสมัครและหนังสือเดินทางมาที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศนอร์เวย์ 
ผู้สมัครที่ทำนัดล่วงหน้าจะได้รับสิทธิพิเศษเมื่อมาถึงศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า โดยสามารถติดต่อเคาน์เตอร์ที่ว่างได้ทันทีโดยไม่ต้องรอคิว  ทางศูนย์ฯเสนอให้ท่านกรอกใบคำร้องทางออนไลน์ก่อนเดินทางมาที่ศูนย์ฯเพื่อความรวดเร็วในกระบวนการสมัคร และย่นระยะเวลาในการรอ ผู้ให้การสนับสนุนการเดินทางในนอร์เวย์ ก็สามารถช่วยผู้สมัครดำเนินกระบวนการเหล่านี้ได้ เช่น กรอกเอกสาร และชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าได้
ผู้สมัครที่ไม่ได้กรอกใบสมัครออนไลน์ ล่วงหน้า ท่านสามารถใช้บริการคอมพิวเตอร์ที่ทางศูนย์ฯจัดเตรียมไว้ให้ ทั้งนี้ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าโดยหักผ่านบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตทางออนไลน์เท่านั้น

ท่านสามารถดูรายละเอียดเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวีซ่าได้ทีเว็บไซต์นี้ ภายใต้หัวข้อ “รายละเอียดการขอวีซ่า – ระยะยาว”

ขั้นตอนที่สี่ :
โปรดอ่านประกาศเกี่ยวกับกฎระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยก่อนที่ท่านจะไปติดต่อที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า/สถานทูตนอร์เวย์ ณ กรุงเทพมหานคร