HOME  I  English  I  Thai     
Apply for
VISA to Norway
In
Thailand
บทนำ
ผู้สมัครที่มีความประสงค์จะยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศนอร์เวย์ทุกประเภท กับทางศูนย์รับยื่นวีซ่าประเทศนอร์เวย์ จำเป็นต้องทำการนัดหมายก่อนทุกครั้ง คลิกที่นี่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ของศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศนอร์เวย์ประจำประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทย มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบถึงการเปิดทำการของศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศนอร์เวย์ในกรุงเทพฯ ซึ่งบริหารงานโดยบริษัทวีเอฟเอส (ประเทศไทย) จำกัด ท่านสามารถศึกษาข้อมูลและกระบวนการขอวีซ่าเชงเก้นเพื่อท่องเที่ยวหรือเพื่อทำงาน หรือพักอาศัยในประเทศนอร์เวย์ได้จากเว็บไซต์แห่งนี้ ผู้ที่มีความประสงค์ดังกล่าว สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าได้ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศนอร์เวย์ โดยสถานทูตนอร์เวย์ประจำกรุงเทพฯจะเป็นผู้พิจารณาคำร้องขอวีซ่าเชงเก้น และวีซ่าเข้าเมือง 7 วันสำหรับคู่สมรส ขณะที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในประเทศนอร์เวย์จะเป็นผู้พิจารณาคำร้องขอเพื่อมีใบอนุญาตทำงาน หรือพักอาศัยในนอร์เวย์ซึ่งถูกส่งมาจากสถานทูตในกรุงเทพฯ

โปรดทราบว่าผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าทุกคนต้องไปยื่นเอกสารการขอวีซ่าด้วยตัวเอง ณ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศนอร์เวย์

ข้อมูลพึงรู้ของผู้ประสงค์ขอวีซ่า

ผู้ประสงค์ขอวีซ่าเชงเก้นเข้านอร์เวย์หรือขอใบอนุญาตเพื่อทำงาน หรือพักอาศัยในนอร์เวย์โปรดศึกษาข้อมูลในเว็บไซต์นี้ให้ถี่ถ้วนเพื่อการยื่นเอกสารที่ถูกต้อง และลดความเสี่ยงที่จะถูกปฏิเสธวีซ่า เนื่องจากการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  ดังนั้นก่อนการสมัครขอวีซ่าโปรดตรวจสอบให้ถูกต้องถึง “วัตถุประสงค์ของการเยือน” ขอให้เข้าใจว่าเรามีหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ท่านในการสมัครขอวีซ่าแต่เราไม่มีสิทธิ์ให้คำแนะนำท่านในเรื่องประเภทของวีซ่า นอกจากนี้เราไม่สามารถให้คำตอบท่านได้ว่าคำขอวีซ่าของท่านจะได้รับอนุมัติหรือไม่ หรือกระบวนการอนุมัติจะใช้เวลาเท่าไร เนื่องจากเป็นดุลยพินิจของสถานทูตนอร์เวย์เท่านั้น

โปรดทราบว่าผู้สมัครอาจจะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่วีซ่า ณ สถานทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทยก่อนจะพิจารณาอนุมัติคำขอวีซ่าของท่าน  ในกรณีนี้ทางศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศนอร์เวย์จะเป็นผู้ประสานงานกับท่านในการนัดหมายกับทางสถานทูตฯ

ระยะเวลาดำเนินการ:

วีซ่าเชงเก้น

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในประเทศนอร์เวย์ (UDI) จะเป็นผู้พิจารณาคำขอใบอนุญาตทำงาน หรือพักอาศัยในนอร์เวย์ทันทีที่เอกสารขอวีซ่าถูกส่งถึงสำนักงานในนอร์เวย์ สถานทูตนอร์เวย์ในประเทศไทยจะไม่มีสิทธิ์ดำเนินการใดๆต่อ ระยะเวลาอนุมัติขึ้นกับปริมาณงานในนอร์เวย์ในขณะนั้น ทั้งนี้ท่านสามารถค้นหาระยะเวลาเฉลี่ยของการอนุมัติคำร้องขอวีซ่าประเภทต่างๆได้ที่เว็บไซต์์ กรุณาเลือกที่นี่

วีซ่า 7 วันสำหรับคู่สมรส
กระบวนการดำเนินการอนุมัติคำร้องขอวีซ่าประเภทนี้ ใช้ระยะเวลา 16 สัปดาห์ นับแต่วันที่สถานทูตฯได้รับเอกสารครบถ้วน (ทั้งนี้ไม่นับรวมวันที่ยื่นเอกสารที่ VFS และวันส่งคืนหนังสือเดินทาง)

การขอใบอนุญาตทำงานและพักอาศัยในนอร์เวย์
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในประเทศนอร์เวย์ (UDI) จะเป็นผู้พิจารณาคำขอใบอนุญาตทำงาน หรือพักอาศัยในนอร์เวย์ทันที่เอกสารขอวีซ่าถูกส่งถึงสำนักงานในนอร์เวย์ สถานทูตนอร์เวย์ในประเทศไทยจะไม่มีสิทธิ์ดำเนินการใดๆต่อ ระยะเวลาอนุมัติขึ้นกับปริมาณงานในนอร์เวย์ในขณะนั้น ทั้งนี้ท่านสามารถค้นหาระยะเวลาเฉลี่ยของการอนุมัติคำร้องขอวีซ่าประเภทต่างๆได้ที่เว็บไซต์์ กรุณาเลือกที่นี่ี

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครขอวีซ่าผ่านทางสถานทูตนอร์เวย์
โปรดทราบว่าทางสถานทูตฯใช้ระยะเวลาในการพิจารณาคำขอวีซ่าคือ 2 สัปดาห์ โดยเริ่มนับจากวันที่ทางสถานทูตฯได้รับเอกสารทั้งหมดครบถ้วน ผู้ที่ประสงค์จะสมัครขอวีซ่าผ่านทางสถานทูตนอร์เวย์โดยตรง ต้องทำนัดหมายผ่านทางวีเอฟเอส โปรดติดต่อวีเอฟเอส เพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือทราบวิธีนัดหมาย

ข้อมูล ระบบการสแกนลายนิ้วมือ
ระบบสารสนเทศด้านวีซ่า (Visa Information System - VIS)

ระบบสารสนเทศด้านวีซ่า (Visa Information System – VIS) คือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทำให้กลุ่มประเทศเชงเกน (Schengen State) สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านวีซ่าระหว่างกัน โดยวัตถุประสงค์หลักของระบบ VIS คือเพื่อลดความซับซ้อนของขั้นตอนการออกวีซ่า อำนวยความสะดวกในการตรวจสอบที่พรมแดนภายนอก และเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ทุกคนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ยื่นสมัครขอวีซ่า

ระบบสารสนเทศด้านวีซ่าของกลุ่มประเทศเชงเกนนั้นเริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2554 โดยจะมีการทยอยเปิดใช้งานเชื่อมต่อแผนกวีซ่าของประเทศเหล่านี้เข้ากับระบบ VIS ในแต่ละขั้น

ระบบ VIS ทำงานโดยการเชื่อมสถานกงสุลและจุดข้ามพรมแดนภายนอกของกลุ่มประเทศเชงเกนเข้ากับฐานข้อมูล VIS ส่วนกลาง การนำระบบ VIS มาใช้ทำให้มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการสมัครขอวีซ่า ดังนี้

ผู้ที่สมัครขอวีซ่าเป็นครั้งแรกต้องมาสมัครด้วยตนเองเพื่อทำการเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์ อันได้แก่ลายนิ้วมือทั้งสิบและรูปดิจิตอลหนึ่งรูป
ลายนิ้วมือที่สแกนในระบบ VIS นี้สามารถนำมาใช้ในการสมัครขอวีซ่าครั้งต่อไปภายในระยะเวลาห้าปี
เมื่อผู้เดินทางเข้าสู่เขตเชงเกน เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสามารถตรวจสอบสถานะของผู้เดินทางผ่านระบบ VIS

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาดูที่เว็บไซต์ของคณะกรรมาธิการยุโรป กรุณาเลือกที่นี่ี่

ขั้นตอนการขอวีซ่า
ขั้นแรก : หากท่านต้องการพำนักอยู่ในประเทศนอร์เวย์มากกว่า 90 วัน หรือต้องการไปทำงานหรือศึกษาต่อในประเทศนอร์เวย์ ท่านจะต้องสมัครวีซ่าพำนักถาวร ซึ่งท่านสามารถยื่นขอวีซ่าได้ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศนอร์เวย์

ผู้สมัครจะต้องมายื่นเอกสารด้วยตนเอง สำหรับผู้สมัครที่ไม่ได้มีเชื้อชาติไทย แต่พำนักอาศัยในประเทศไทย จะต้องแสดงหลักฐานการพำนักหรือหลักฐานการทำงานในประเทศไทย ย้อนหลัง 6 เดือนนับจากวันที่สมัคร

ทางสถานเอกอัคราชฑูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทย จะส่งเอกสารการสมัครขอวีซ่าพำนักถาวร ไปยัง UDI ในประเทศนอร์เวย์ เพื่อพิจารณาวีซ่า ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องพำนักอยู่ในประเทศไทยจนกว่าจะได้รับผลการพิจารณาจากทาง UDI
ขั้นตอนที่สอง : ก่อนการสมัครขอวีซ่า โปรดตรวจสอบ ”ประเภทของวีซ่าพำนักอาศัย”ให้ถูกต้อง ขอให้เข้าใจว่าเรามีหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ท่านในกระบวนการสมัครขอวีซ่า แต่เราไม่มีสิทธิ์ให้คำแนะนำท่านในเรื่องประเภทของวีซ่าที่ควรขอ นอกจากนี้เราไม่สามารถให้คำตอบท่านได้ว่า คำขอวีซ่าของท่านจะได้รับอนุมัติหรือไม่ หรือ กระบวนการอนุมัติจะใช้เวลาเท่าไร เนื่องจากเป็นดุลยพินิจของสถานทูตนอร์เวย์เท่านั้น
ขั้นตอนที่สาม : ท่านที่ต้องการสมัครวีซ่าประเภทพำนักอาศัย จะต้องกรอกใบคำร้องทางออนไลน์ (Application Portal)  ก่อนที่จะนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องมายื่นที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศนอร์เวย์  โปรดคลิกที่นี่ เพื่อศึกษารายละเอียดของการสมัครออนไลน์เพิ่มเติม
ผู้ที่กรอกใบคำร้องทางออนไลน์จะต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า โดยหักผ่านบัตรเครดิต/บัตรเดบิต (มาสเตอร์ หรือ วีซ่า) หลังจากนั้นให้ทำนัดเพื่อนำเอกสารประกอบการสมัครและหนังสือเดินทางมาที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศนอร์เวย์ 
ผู้สมัครที่ทำนัดล่วงหน้าจะได้รับสิทธิพิเศษเมื่อมาถึงศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า โดยสามารถติดต่อเคาน์เตอร์ที่ว่างได้ทันทีโดยไม่ต้องรอคิว  ทางศูนย์ฯเสนอให้ท่านกรอกใบคำร้องทางออนไลน์ก่อนเดินทางมาที่ศูนย์ฯเพื่อความรวดเร็วในกระบวนการสมัคร และย่นระยะเวลาในการรอ ผู้ให้การสนับสนุนการเดินทางในนอร์เวย์ ก็สามารถช่วยผู้สมัครดำเนินกระบวนการเหล่านี้ได้ เช่น กรอกเอกสาร และชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าได้
ผู้สมัครที่ไม่ได้กรอกใบสมัครออนไลน์ ล่วงหน้า ท่านสามารถใช้บริการคอมพิวเตอร์ที่ทางศูนย์ฯจัดเตรียมไว้ให้ ทั้งนี้ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าโดยหักผ่านบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตทางออนไลน์เท่านั้น

ท่านสามารถดูรายละเอียดเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวีซ่าได้ทีเว็บไซต์นี้ ภายใต้หัวข้อ “รายละเอียดการขอวีซ่า – ระยะยาว”
ขั้นตอนที่สี่ : โปรดอ่านประกาศเกี่ยวกับกฎระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยก่อนที่ท่านจะไปติดต่อที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า/สถานทูตนอร์เวย์ ณ กรุงเทพมหานคร
การติดตามผลการสมัครออนไลน์
ภายหลังจากที่ท่านได้กรอกใบสมัครออนไลน์ และยื่นเอกสารครบถ้วนที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่านอร์เวย์ (วีเอฟเอส) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คุณสามารถติดตามผลคืบหน้าได้โดย ใส่หมายเลขใบเสร็จ และวันเดือนปีเกิด  กรุณาเลือกที่นี่

ค้นหา
     
 
   คลิกที่นี่   
Search