Apply for
VISA to Norway
In
Thailand
ประกาศและข่าวสำคัญ
04 กรกฎาคม 2561 คำสงวนสิทธิ์

ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศนอร์เวย์ บริษัท VFS GLOBAL ชั้น 8 ณ อาคารเทรนดี้ เป็นศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าเพียงแห่งเดียวเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้บริการอย่างถูกต้องจากสถานทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทย

บริษัท VFS GLOBAL ขอสงวนสิทธิ์ในการแสดงความรับผิดชอบทุกๆกรณี ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่า กับบริษัททัวร์ บริษัทตัวแทน หรือบุคคลที่สาม ที่แอบอ้างว่าได้รับอนุญาตให้บริการอย่างถูกต้องเกี่ยวกับวีซ่าหรือกล่าวอ้างว่าเป็นตัวแทนของศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าของบริษัท VFS GLOBAL ทั้งที่อยู่ภายในและภายนอกอาคารเทรนดี้

ในกรณีดังกล่าวข้างต้น ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าจะต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงและ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดด้วยตนเองเท่านั้น

ขอความกรุณาผู้ที่มีความประสงค์จะใช้บริการกับทางศูนย์รับยื่นฯ เพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่า หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ VFS HELPDESK ที่ชั้น G อาคาร เทรนดี้ หรือผ่านช่องทางอีเมล info.nrth@vfshelpline.com

18 มกราคม 2560 อัพเดทขั้นตอนการทำแบบสอบถาม (Questionnaire)

ผู้สมัครต้องกรอกแบบสอบถามด้วยตนเองเท่านั้น ข้อมูลที่กรอกบนแบบสอบถามต้องเป็นภาษาอังกฤษ แบบสอบถามจะต้องครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนเวลายื่นเอกสารเพื่อสมัครขอวีซ่าหรือใบอนุญาตทำงานและใบอนุญาตพักอาศัยในนอร์เวย์ สำหรับข้อมูลเพิ่มสามารถเข้าไปดูในเวปไซต์ของสถานทูตได้

29 สิงหาคม 2559 กำหนดเวลาสำหรับตัวแทน บริษัททัวร์ และเอเจนซี่

ทุกธุรกรรมจากตัวแทนบริษัทท่องเที่ยว และกรณีผู้รับมอบอำนาจ สามารถติดต่อได้เฉพาะช่วงเวลา 8:00-10:00 และ 15:00-16:00 เท่านั้น
8 กค 2559 กำหนดเวลาสำหรับการรับหนังสือเดินทางคืน ผ่านตัวแทน บริษัททัวร์ และเอเจนซี่

เวลาสำหรับการรับหนังสือเดินทางคืน ผ่านตัวแทน บริษัททัวร์ และเอเจนซี่ คือ 15:00-16:00 เท่านั้น

26 สิงหาคม 2558: เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าภาษาไทย

ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2558 เป็นต้นไป

เอกสารภาษาไทยทั้งหมดที่ผู้สมัครจะยื่นเพื่อการสมัครขอวีซ่าประเทศนอร์เวย์ จะต้องมีเอกสารแปลภาษาอังกฤษ หรือภาษานอร์เวย์แนบมาด้วย
14 พฤศจิกายน 2556 : การเก็บข้อมูลอัตลักษณ์ (ไบโอเมตทริกส์)

ระบบสารสนเทศด้านวีซ่า (Visa Information System - VIS)

ระบบสารสนเทศด้านวีซ่า (Visa Information System – VIS)
คือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทำให้กลุ่มประเทศเชงเกน (Schengen State)
สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านวีซ่าระหว่างกัน โดยวัตถุประสงค์หลักของระบบ VIS
คือเพื่อลดความซับซ้อนของขั้นตอนการออกวีซ่า อำนวยความสะดวกในการตรวจสอบที่พรมแดนภายนอก และเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ทุกคนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ยื่นสมัครขอวีซ่า

ระบบสารสนเทศด้านวีซ่าของกลุ่มประเทศเชงเกนนั้นเริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2554 โดยจะมีการทยอยเปิดใช้งานเชื่อมต่อแผนกวีซ่าของประเทศเหล่านี้เข้ากับระบบ VIS ในแต่ละขั้น

ระบบ VIS ทำงานโดยการเชื่อมสถานกงสุลและจุดข้ามพรมแดนภายนอกของกลุ่มประเทศเชงเกนเข้ากับฐานข้อมูล VIS ส่วนกลาง การนำระบบ VIS มาใช้ทำให้มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการสมัครขอวีซ่า ดังนี้

ผู้ที่สมัครขอวีซ่าเป็นครั้งแรกต้องมาสมัครด้วยตนเองเพื่อทำการเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์ อันได้แก่ลายนิ้วมือทั้งสิบและรูปดิจิตอลหนึ่งรูป
ลายนิ้วมือที่สแกนในระบบ VIS นี้สามารถนำมาใช้ในการสมัครขอวีซ่าครั้งต่อไปภายในระยะเวลาห้าปี
เมื่อผู้เดินทางเข้าสู่เขตเชงเกน เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสามารถตรวจสอบสถานะของผู้เดินทางผ่านระบบ VIS

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาดูที่เว็บไซต์ของคณะกรรมาธิการยุโรป กรุณาคลิกที่นี่

13 กันยายน 2553 ประกาศเตือน

เนื่องด้วยมีบริษัท ตัวแทน หรือนายหน้ารับจ้างทำวีซ่าทั้งในและนอกเขตกรุงเทพมหานครเป็นจำนวนมาก รวมถึงบริษัทตัวแทนหรือนายหน้าที่ตั้งอยู่ใกล้กับศูนย์รับคำร้องขอวีซ่านอร์เวย์(วีเอฟเอส)

อย่างไรก็ตาม หากผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าตัดสินใจเลือกใช้บริการจากบริษัทตัวแทน หรือนายหน้าเหล่านี้  จะต้องตระหนักได้ว่าบริษัท ตัวแทน หรือนายหน้าเหล่านี้ไม่ได้มีข้อผูกพัน หรืออิทธิพลใดๆต่อสถานทูต ฯในการพิจารณาวีซ่าของท่าน   บริษัท ตัวแทน หรือนายหน้าเหล่านี้ อาจจะเรียกเก็บค่าบริการในอัตราที่สูงเกินความเป็นจริง ซึ่งไม่ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นต่อการยื่นคำร้องขอวีซ่า  ทางสถานทูต ฯได้ รับรู้ถึงพฤติกรรมของบริษัท ตัวแทน หรือ นายหน้าเหล่านี้ว่าบางครั้งอาจเสนอการจัดเตรียมเอกสาร หรืออาจปลอมแปลงเอกสารต่างๆ เพี่อช่วยให้ท่านได้รับการอนุมัติวีซ่า

ทางสถานทูต ฯขอประกาศเตือนให้ผู้ยื่นขอวีซ่าระมัดระวัง และปฏิเสธที่รับบริการจากบริษัท ตัวแทน หรือนายหน้าที่เหล่านี้  ซึ่งอาจจะส่งผลให้ท่านถูกปฏิเสธวีซ่าได้หากสถานทูต ฯตรวจสอบพบว่าเป็นข้อมูลเท็จ  หากท่านพบพฤติกรรมดังกล่าวกรุณาแจ้งให้สถานทูต ฯทราบทันที

หากผู้ยื่นคำร้อง มีข้อสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนการขอวีซ่า หรือ ใบอนุญาตทำงานและใบอนุญาตพักอาศัยในนอร์เวย์ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์สถานทูต

หรือ ติดต่อศูนย์รับคำร้องขอวีซ่านอร์เวย์ (วีเอฟเอส) ได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02 118 7004

Copyright 2013. VFS Global. All Rights Reserved.