HOME  I  English  I  Thai     
Apply for
VISA to Norway
In
Thailand
กฎระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย
ประกาศเรื่องการรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้ยื่นคำขอที่มาเยือนศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศนอร์เวย์

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า

เนื่องด้วยเหตุผลในด้านการรักษาความปลอดภัย เราจึงห้ามมิให้มีการนำสิ่งของต่างๆ ตามรายการดังต่อไปนี้เข้ามาในศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า หรือแม้แต่จะนำมาเก็บรักษาไว้ในอาคารที่ตั้งของศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า

อุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่ทุกชนิด หรืออุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ เช่น กล้องถ่ายรูป เครื่องเล่นเทปเสียงและวีดีโอแบบตลับเล็ก แผ่นดิสค์ เครื่องเล่นเอ็มพี 3 แผ่นฟลอปปี้ดิสค์ เครื่องคอมพิวเต้อร็โน๊ตบุ๊ค หรือเครื่องเล่นเพลงแบบพกพา
ถุงทุกชนิด เช่น ถุงเดินทาง เป้ กระเป๋าใส่เอกสาร กระเป๋าเสื้อผ้า กระเป๋าหนัง กระเป๋าปอ กระเป๋าผ้า และแฟ้มที่มีซิปปิดเปิดได้ ให้นำเข้าได้เฉพาะถุงพลาสติกที่บรรจุคำขอของท่านและเอกสารที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
ซองหรือหีบห่อบรรจุที่ได้มีการปิดซองเรียบร้อยแล้ว
วัตถุใดๆ ที่ติดไฟง่าย เช่น กล่องไม้ขีดไฟ อุปกรณ์จุดบุหรี่ เชื้อเพลิง ฯลฯ
ของมีคมทุกชนิด เช่น กรรไกร มีดปากกา หรือตะไบเล็บ
อาวุธหรือสิ่งเทียมอาวุธ หรือวัตถุระเบิดทุกชนิด

บัญชีรายชื่อสิ่งของรายการต่างๆ ข้างต้นนั้นย่อมไม่ถือว่าเป็นรายการที่จำกัดเฉพาะแต่อย่างใด ฉะนั้น จึงอาจมีการห้ามนำเข้ามาในอาคารซึ่งอุปกรณ์สิ่งของอื่นๆ ได้ ทั้งนี้ ตามดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รักษาควาปลอดภัย

และด้วยเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัย เราจึงไม่อนุญาตให้บุคคลที่เกี่ยวข้องใดๆ เช่น เพื่อน ญาติ หรือคู่ค้าทางธุรกิจ เข้ามาในอาคารสถานที่ของศูนย์รับคำขอวีซ่ากับผู้ยื่นคำขอวีซ่าได้  อย่างไรก็ดี เราอนุญาตให้ล่ามเข้ามาในศูนย์รับคำขอวีซ่าร่วมกับผู้ยื่นคำขอวีซ่าที่มีปัญหาการได้ยิน/ปัญหาด้านกายภาพได้

หมายเหตุ
ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าไม่ได้จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ไว้สำหรับเก็บรักษารายการสิ่งของที่ห้ามนำเข้า  ฉะนั้น ผู้ยื่นคำขอวีซ่าจึงควรหาวิธีจัดการเก็บรักษาสิ่งของรายการดังกล่าวก่อนที่จะเข้ามาในศูนย์ฯ