HOME  I  English  I  Thai     
Apply for
VISA to Norway
In
Thailand
รายละเอียดการขอวีซ่า
แบบฟอร์มการขอวีซ่า
  โปรดทำเครื่องหมายในช่องในบัญชีรายการและเซนต์ชื่อ เพื่อยืนยันว่าคุณยื่นเอกสารประเภทใดบ้าง
  แบบฟอร์มคำขอ – ผู้ยื่นคำขอวีซ่า สามารถลงทะเบียนยื่นคำขอสมัครผ่านทางเว็บไซต์ https://selfservice.udi.no/ขั้นตอนการขอวีซ่า

ขั้นแรก :

ยื่นใบสมัครขอมีวีซ่าเชงเกน หรือ ใบอนุญาตทำงาน หรือ พำนักในนอร์เวย์ ได้ที่ ศูนย์รับคำขอวีซ่าประเทศนอร์เวย์


ขั้นตอนที่สอง :

ผู้ยื่นคำขอมีวีซ่าเชงเกน (วีซ่าท่องเที่ยว) หรือ วีซ่าเข้าพำนัก 7 วัน สำหรับคู่สมรส ต้องกรอกใบคำร้องทางออนไลน์ ก่อนที่จะนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องมาที่ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศนอร์เวย์  โปรดคลิกที่นี่ เพื่อศึกษารายละเอียดของการสมัครออนไลน์เพิ่มเติม 

ผู้ที่กรอกเอกสารคำขอวีซ่าออนไลน์ ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการดำเนินการ มูลค่า 60 ยูโร ทางเว็บไวต์นั้น โดยบัตรเครดิต หรือ บัตรเดบิต (มาสเตอร์ หรือ วีซ่า) หลังจากนั้น ให้ทำนัด เพื่อนำเอกสารประกอบการสมัคร และหนังสือเดินทางมาที่ ศูนย์รับคำขอวีซ่าเข้านอร์เวย์ 

ผู้สมัครที่ทำนัดล่วงหน้า จะได้รับสิทธิพิเศษเมื่อมาถึงศูนย์รับสมัครคำขอวีซ่า สามารถยื่นเอกสารในช่อง/โต๊ะที่ว่างได้ทันที โดยไม่ต้องเข้าคิวรอ  ทางศูนย์ฯประสงค์อย่างยิ่งที่จะเห็นผู้สมัครขอวีซ่าเชงเกน และ วีซ่าเข้าพำนัก 7 วัน ได้กรอกเอกสารสมัคร ทางออนไลน์ ก่อนมาปรากฏตัวที่ศูนย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อความรวดเร็วในกระบวนการสมัคร และลดระยะเวลาการรอ

ผู้ให้การสนับสนุนการเดินทางในนอร์เวย์ ก็สามารถช่วยผู้สมัครดำเนินกระบวนการเหล่านี้ให้เสร็จสิ้นออนไลน์ก่อนได้ เช่น กรอกเอกสาร และจ่ายค่าสมัคร
ผู้สมัครขอวีซ่า ที่ไม่ได้กรอกใบสมัครออนไลน์ ก่อนการเดินทางมาถึงศูนย์รับคำขอวีซ่า ท่านจะต้อง กรอกใบสมัครออนไลน์ โดยใช้คอมพิวเตอร์ที่ทางศูนย์ฯจัดเตรียมไว้ให้ก่อน พร้อมทั้งเตรียมบัตรเครดิต หรือเดบิตมาจ่ายค่าสมัครทางออนไลน์ด้วย ในราคา 60 ยูโร


ขั้นตอนที่สาม :

ในกรณีที่ท่านจะขอวีซ่าเชงเกน โปรดคลิกที่ ลิงก์ “ข้อมูลพึงรู้เกี่ยวกับการขอวีซ่า” เพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการสมัคร และเอกสารประกอบ
ในกรณีที่ท่านจะขอใบอนุญาตทำงาน หรือเข้าพำนักในประเทศ โปรดคลิกที่ ลิงก์ ข้อมูลเกี่ยวกับใบอนุญาตพักพิง เพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการสมัคร และเอกสารประกอบ


ขั้นตอนที่สี่ :

โปรดศึกษาคำเตือนและระเบียบการรักษาความปลอดภัยให้เข้าใจ ก่อนที่คุณจะเดินทางไปยื่นเอกสารที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า/สถานทูตนอร์เวย์ ณ กรุงเทพหานคร