HOME  I  English  I  Thai     
Apply for
VISA to Norway
In
Thailand
รายละเอียดการขอวีซ่า
ค่าธรรมเนียม
โปรด คลิกทีนี่ เพื่อตรวจสอบค่าธรรมเนียมวีซ่า

ประเภทวีซ่า ค่าธรรมเนียมวีซ่า (บาท)
ระยะสั้น  – แชงเก้นวีซ่า (ชนิด ซี) NA
เด็กอายุระหว่าง 6-12 ปี NA

โปรดทราบว่า:
พลเมืองของกลุ่มประเทศ EU/EEA ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า มูลค่า 60 ยูโร

อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันไม่ให้เว็บไซต์ของการสมัครขอวีซ่าถูกใช้ไปในทางที่ไม่ชอบ ผู้สมัครขอวีซ่าทุกท่านต้อง “ชำระ” ค่าธรรมเนียม เมื่อลงทะเบียนสมัครออนไลน์ แต่เมื่อทางสถานทูตได้รับเอกสารครบถ้วนจากผู้สมัครแล้ว เงินค่าธรรมเนียมจะถูกคืนให้โดยทางอิเลคทรอนิค เงินค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่ได้ถูกโอนไปที่สถานทูต เพียงแต่ทางสถานทูตถือสิทธิคุมเงินจำนวนดังกล่าวในบัญชีของผู้สมัคร ทันทีที่ผู้สมัครขอวีซ่าแสดงหลักฐานว่าตัวเองได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการทำวีซ่า ทางสถานทูตจะยกเลิกสิทธิการคุมเงินดังกล่าวทันที

โปรดทราบว่า :
ผู้สมัครขอวีซ่าทุกคนต้องชำระค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าจำนวน 60 ยูโร ด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต (วีซ่าหรือมาสเตอร์การ์ด) และจะไม่คืนเงินดังกล่าวไม่ว่ากรณีใด
นอกจากนี้ ยังมีค่าบริการอื่นๆอีก ที่เรียกเก็บจากผู้สมัคร นอกจากค่าธรรมเนียมขอวีซ่า ได้แก่
เริ่มตั้งแต่1 กรกฏาคม 2558 ค่าบริการสำหรับการรับใบสมัครออนไลน์ (ผู้สมัครทำที่อื่น) จำนวน 750 บาท

บุคคลดังกล่าวข้างล่างนี้ จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าเชงเกน
เด็กอายุ ต่ำกว่า 6 ปี
นักเรียน นักศึกษา และครูที่ติดตาม ถ้าวัตถุประสงค์ของการเยือนคือ การศึกษา หรือ ฝึกอบรม
นักวิจัยจากประเทศที่สามที่เดินทางในกลุ่มประเทศเชงเกนเพื่อทำงานวิจัยวิทยาศาสตร์ ที่ถูกนิยามโดยมติของของรัฐสภายุโรปตามมติที่ 20052761/EF เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.  2548
ผู้สมัครขอวีซ่าที่เป็นคู่สมรส  บุตร และบุพการีที่ต้องพึ่งพา ของพลเมืองผู้ถือสัญชาติ ในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป และพื้นที่เศรษฐกิจยุโรป (EU/EEA) ผู้ใช้สิทธิของการเคลื่อนย้ายเสรีภายในพื้นที่ EU/EEA 

ศูนย์บริการรับคำร้องวีซ่าประเทศนอร์เวย์ยังให้บริการอื่นๆ ในราคาย่อมเยา ได้แก่ บริการถ่ายเอกสาร ถ่ายรูปติดบัตร บริการรับส่งเอกสาร และส่งข้อความแจ้งสถานะหนังสือเดินทาง (เอสเอ็มเอส)

โปรด คลิกทีนี่ เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการด้านอื่นๆของ วีเอฟเอส
ขั้นตอนการขอวีซ่า

ขั้นแรก :

ยื่นใบสมัครขอมีวีซ่าเชงเกน หรือ ใบอนุญาตทำงาน หรือ พำนักในนอร์เวย์ ได้ที่ ศูนย์รับคำขอวีซ่าประเทศนอร์เวย์


ขั้นตอนที่สอง :

ผู้ยื่นคำขอมีวีซ่าเชงเกน (วีซ่าท่องเที่ยว) หรือ วีซ่าเข้าพำนัก 7 วัน สำหรับคู่สมรส ต้องกรอกใบคำร้องทางออนไลน์ ก่อนที่จะนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องมาที่ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศนอร์เวย์  โปรดคลิกที่นี่ เพื่อศึกษารายละเอียดของการสมัครออนไลน์เพิ่มเติม 

ผู้ที่กรอกเอกสารคำขอวีซ่าออนไลน์ ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการดำเนินการ มูลค่า 60 ยูโร ทางเว็บไวต์นั้น โดยบัตรเครดิต หรือ บัตรเดบิต (มาสเตอร์ หรือ วีซ่า) หลังจากนั้น ให้ทำนัด เพื่อนำเอกสารประกอบการสมัคร และหนังสือเดินทางมาที่ ศูนย์รับคำขอวีซ่าเข้านอร์เวย์ 

ผู้สมัครที่ทำนัดล่วงหน้า จะได้รับสิทธิพิเศษเมื่อมาถึงศูนย์รับสมัครคำขอวีซ่า สามารถยื่นเอกสารในช่อง/โต๊ะที่ว่างได้ทันที โดยไม่ต้องเข้าคิวรอ  ทางศูนย์ฯประสงค์อย่างยิ่งที่จะเห็นผู้สมัครขอวีซ่าเชงเกน และ วีซ่าเข้าพำนัก 7 วัน ได้กรอกเอกสารสมัคร ทางออนไลน์ ก่อนมาปรากฏตัวที่ศูนย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อความรวดเร็วในกระบวนการสมัคร และลดระยะเวลาการรอ

ผู้ให้การสนับสนุนการเดินทางในนอร์เวย์ ก็สามารถช่วยผู้สมัครดำเนินกระบวนการเหล่านี้ให้เสร็จสิ้นออนไลน์ก่อนได้ เช่น กรอกเอกสาร และจ่ายค่าสมัคร
ผู้สมัครขอวีซ่า ที่ไม่ได้กรอกใบสมัครออนไลน์ ก่อนการเดินทางมาถึงศูนย์รับคำขอวีซ่า ท่านจะต้อง กรอกใบสมัครออนไลน์ โดยใช้คอมพิวเตอร์ที่ทางศูนย์ฯจัดเตรียมไว้ให้ก่อน พร้อมทั้งเตรียมบัตรเครดิต หรือเดบิตมาจ่ายค่าสมัครทางออนไลน์ด้วย ในราคา 60 ยูโร


ขั้นตอนที่สาม :

ในกรณีที่ท่านจะขอวีซ่าเชงเกน โปรดคลิกที่ ลิงก์ “ข้อมูลพึงรู้เกี่ยวกับการขอวีซ่า” เพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการสมัคร และเอกสารประกอบ
ในกรณีที่ท่านจะขอใบอนุญาตทำงาน หรือเข้าพำนักในประเทศ โปรดคลิกที่ ลิงก์ ข้อมูลเกี่ยวกับใบอนุญาตพักพิง เพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการสมัคร และเอกสารประกอบ


ขั้นตอนที่สี่ :

โปรดศึกษาคำเตือนและระเบียบการรักษาความปลอดภัยให้เข้าใจ ก่อนที่คุณจะเดินทางไปยื่นเอกสารที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า/สถานทูตนอร์เวย์ ณ กรุงเทพหานคร