ข้อมูลวีซ่า

ประเภทวีซ่า

เอกสารที่ต้องยื่นสำหรับการขอวีซ่าทุกประเภท

โปรดทราบว่าผู้ยื่นคำขอวีซ่าทุกท่านจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้ในการยื่นคำขอวีซ่าของตน

หนังสือเดินทางหรือเอกสารเดินทางอื่นๆ ควรมีอายุใช้ได้อย่างน้อยสามเดือนหลังการเดินทางกลับออกจากประเทศสวีเดนตามแผนการเดินทางแล้ว โปรดทราบว่าสถานเอกอัครราชทูตสวีเดน ณ กรุงเทพมหานคร จะไม่รับพิจารณาหนังสือเดินทางที่มีการเสริมหน้าแทรกในหนังสือเดินทางนั้นๆ โปรดตรวจดูให้แน่ใจว่าหนังสือเดินทางของท่านต้องมีหน้าว่างอย่างน้อยที่สุดสองหน้าเพื่อการตรวจลงตรา มิฉะนั้น ท่านจะต้องขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ก่อนการยื่นคำขอวีซ่า

ท่านจะต้องยื่นแบบคำขอที่เกี่ยวข้องตามประเภทวีซ่าที่ยื่นขอที่กรอกข้อความโดยสมบูรณ์และถูกต้อง และแบบเพิ่มเติมอื่นๆ ตามแต่จะกำหนด พร้อมแนบรูปถ่ายต้นฉบับตามลักษณะและขนาดที่ใช้ในหนังสือเดินทาง (เช่น รูปถ่ายโดยใช้กล้องดิจิตอลไม่สามารถใช้ในการยื่นขอวีซ่าได้)

จะต้องแนบคำแปลรับรองถูกต้องของเอกสารประกอบคำขอทุกฉบับที่เป็นภาษาไทยไปพร้อมกับคำขอด้วย

ข้อมูลอื่นๆ:

วีซ่าสำหรับผู้ยื่นคำขอวีซ่าที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี

  • นอกเหนือไปจากเอกสารที่ต้องยื่นดังระบุข้างต้นแล้วนั้น ผู้ยื่นคำขอวีซ่าที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี จะต้องยื่นเอกสารและดำเนินการดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
  • แบบคำขอวีซ่าจะต้องลงนามโดยผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย
  • สูติบัตรของผู้ยื่นคำขอ
  • หนังสือให้ความยินยอมของบิดาและมารดาในการอนุญาตให้เดินทางไปต่างไปประเทศได้ หากผู้ยื่นคำขออยู่ภายใต้การปกครองของผู้ปกครองเพียงคนเดียว จะต้องแสดงหลักฐานหนังสือรับรองดังกล่าวด้วย เอกสารต่างๆ เหล่านี้จะต้องเป็นเอกสารต้นฉบับเท่านั้นที่ออกให้โดยหน่วยราชการไทย และจะต้องรับรองโดยการระบุหมายเลขบัตรประชาชนของผู้ปกครองของผู้ยื่นคำขอด้วย

การประกันภัยการเดินทาง

ผู้เดินทางไปเยือนประเทศสวีเดนและประเทศในเครือข่ายเชงเก้นทุกประเทศทุกคนจะต้องทำประกันสุขภาพ ท่านอาจเลือกใช้บริการจากบริษัทประกันภัยในประเทศไทยหรือในยุโรปก็ได้ โปรดทราบว่ามีเพียงบริษัทประกันภัยในประเทศไทยไม่กี่แห่งเท่านั้นที่สถานทูตฯ ยอมรับ เงินเอาประกันจะต้องไม่ต่ำกว่า 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท โดยรวมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล การค้างคืนในโรงพยาบาล และการถูกส่งตัวกลับประเทศไทยอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บหรือเหตุผลทางการแพทย์อื่นๆ การประกันสุขภาพจะต้องมีผลใช้บังคับในประเทศเครือข่ายเชงเก้นด้วย และจะต้องมีระยะเวลาคุ้มครองตลอดระยะเวลาในการเดินทางไปเยือนประเทศสวีเดน

การชดใช้จากบริษัทประกันภัยจะต้องชำระได้ในประเทศใดๆ ในสหภาพยุโรป สวิสเซอร์แลนด์ และลิกเคนสไตน์ ทั้งนี้ ให้ยื่นหนังสือรับรองการประกันสุขภาพพร้อมกับการยื่นคำขอวีซ่าด้วย โปรดทราบว่าท่านจะต้องนำเอกสารเกี่ยวกับการประกันสุขภาพระหว่างการเดินทางติดตัวไปกับท่านด้วย เพราะอาจจะมีการตรวจเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ณ จุดตรวจพรมแดนเมื่อท่านเดินทางเข้าเขตประเทศในเครือข่ายเชงเก้น

โปรด คลิกที่นี่ เพื่อบันทึกข้อมูลรายชื่อบริษัทประกันภัยในประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับโดยสถานเอกอัครราชทูตสวีเดน