top-btn

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 • Do jakich krajów mogę podróżować na podstawie jednolitej wizy Schengen?

  Odp: Austria, Belgia, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Holandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Republika Czeska, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Włochy.

 • Co to jest jednolita wiza Schengen?

  Jest to wiza, która uprawnia do wjazdu i pozostania w strefie Schengen przez krótki okres czasu, na przykład:

  • wizyta u krewnych lub przyjaciół
  • wyjazd turystyczny
  • wizyta w celach biznesowych/służbowych
  • udział w konferencji
  • tranzyt przez dany kraj etc.

  Wiza jest ograniczona czasowo i jest ważna przez maksymalnie 90 dni w ciągu jakiegokolwiek okresu 6-miesięcznego.

  Wiza Schengen upoważnia do pobytu nie tylko w kraju wydającym wizę, a również na terenie innych państw członkowskich (w wyjątkowych sytuacjach wiza może być ważna jedynie na wjazd do kraju wydającego wizę lub tylko do pewnych krajów, jeśli paszport cudzoziemca nie jest akceptowany przez wszystkie kraje Schengen).

 • Jakie typy wiz Schengen istnieją?

  Wiza Schengen wydawana jest obywatelom państw trzecich, którzy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1806 z dnia 14 listopada 2018 r. muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych (wykaz państw trzecich, których obywatele mają obowiązek posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych państw członkowskich patrz tutaj.

  O wizę Schengen ubiegać się mogą osoby, które planują pobyt na terytorium Polski lub państw Schengen łącznie (w czasie jednego lub kilku wyjazdów) do 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu liczonego od daty pierwszego wjazdu na terytorium państw członkowskich, lub które planują poruszać się po terytorium Schengen w celu tranzytu (pociągiem, samochodem, samolotem). 

  Wiza może zostać wydana na jeden, dwa lub więcej wyjazdów. Okres ważności wizy nie może być dłuższy niż pięć lat.

  Wiza Schengen o ograniczonej ważności terytorialnej „LTV”

  Wiza wydawana wyjątkowo, w określonych przypadkach. Upoważnia do przebywania na terytorium wydającego ją państwa.

  Może być ważna na terytorium więcej niż jednego państwa strefy Schengen, pod warunkiem wyrażenia zgodny przez każde z nich. 

  Tranzytowa wiza lotniskowa Schengen "A"

  Wydawana jest osobom, które zamierzają udać się samolotem do państwa trzeciego a połączenie lotnicze przewiduje lądowanie na lotnisku położonym na terytorium RP. Tranzytowa wiza lotniskowa A upoważnia jedynie do wjazdu i pobytu w międzynarodowej strefie tranzytowej lotniska (nie upoważnia do wjazdu na terytorium Schengen czy opuszczenia strefy tranzytowej lotniska).

  (wykaz państw, których obywatele muszą posiadać wizę lotniskową patrz tutaj oraz tutaj)

 • Czy aby wjechać do strefy schengen muszę posiadać wizę?

  Aby dowiedzieć się czy jesteś obywatelem kraju, który musi posiadać wizę aby wjechać do strefy Schengen sprawdź następujące odniesienie do strony Komisji Europejskiej

 • Jestem blizkim krewnym obywatela UE. Jakie są dla mnie wymagane dokumenty?

  Eśli jesteś członkiem rodziny obywatela UE to korzystasz z uprzywilejowanej formy ubiegania się o wizę. Twój wniosek będzie rozpatrzony tak szybko jak to tylko możliwe, bez pobierania opłaty wizowej oraz na podstawie mniejszej liczby dokumentów uzupełniających. Rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy nie podlega opłacie. Osoby wnioskujące o wizę przyjmowane są w konsulacie i centrum wizowym bez obowiązku wcześniejszej rejestracji i rozpatrzenie wniosku następuje tak szybko jak to tylko możliwe. Zapoznaj się z informacją tutaj.

 • Które z państw członkowskich jest właściwe do rozpatrzenia i podjęcia decyzji w sprawie mojego wniosku wizowego?

  Państwem członkowskim ch właściwym do rozpatrzenia wniosku o wydanie wizy jednolitej i do podjęcia decyzji w jej sprawie jest:

  • państwo członkowskie, którego terytorium stanowi jedyne miejsce docelowe wizyty lub wizyt;
  • jeżeli wizyta obejmuje więcej niż jedno miejsce docelowe - państwo, na terytorium którego wnioskodawca zamierza spędzić najwięcej czasu lub dokąd prowadzi główny cel planowanej przez niego podróży (jeśli nie można jednoznacznie ustalić celu podróży, wówczas w takich przypadkach długość pobytu powinna być czynnikiem decydującym, na podstawie którego ustala się, które państwo członkowskie właściwe do rozpatrzenia wniosku wizowego i podjęcia decyzji w jego sprawie);
  • jeśli nie można określić głównego miejsca docelowego, za rozpatrzenie wniosku odpowiada konsulat państwa członkowskiego, przez którego granicę zewnętrzną wnioskodawca zamierza wjechać na terytorium państw członkowskich;
  • w przypadku tranzytu przez tylko jeden port lotniczy za rozpatrzenie wniosku odpowiada to państwo członkowskie, na którego terytorium znajduje się port lotniczy;
  • w przypadku tranzytu przez kilka portów lotniczych, za rozpatrzenie wniosku odpowiada to państwo członkowskie, na którego terytorium znajduje się pierwszy port lotniczy tranzytu.

  Wniosek wizowy do polskiego urzędu konsularnego na Białorusi można złożyć po wcześniejszym umówieniu spotkania bezpośrednio w urzędzie konsularnym lub za pośrednictwem usługodawcy zewnętrznego w jednym z punktów przyjmowania wniosków wizowych. Wybór w powyższym zakresie należy do samego wnioskodawcy (szczegóły w osobnej zakładce „jak i gdzie złożyć wniosek o wizę”) .

 • Gdzie mogę złożyć wniosek wizowy?

  Wnioski wizowe można złożyć albo bezpośrednio w urzędzie konsularnym kraju docelowego, albo u zewnętrznego świadczyciela usługi.

  Wnioskodawcy ubiegający się o wizę w polskich urzędach konsularnych na Białorusi są zobowiązani do umówienia się na spotkanie w celu złożenia wniosku. Co do zasady złożenie wniosku następuje osobiście. 

  Chcesz umówić się na złożenie wniosku wizowego bezpośrednio w urzędzie konsularnym naciśnij  tutaj 

  Chcesz umówić się na wniosku wizowego w jednym z punktów przyjmowania wniosków wizowych naciśnij tutaj

 • Wykonywanie jakich czynności powierzono usługodawcy zewnętrznemu działającemu na rzecz polskich urzędów konsularnych na Białorusi?

  Usługodawca zewnętrzny jest uprawniony do:

  • udzielania ogólnych informacji na temat wymogów wizowych i formularzy wniosków;
  •  informowania osób ubiegających się o wizę o wymaganych dokumentach uzupełniających;
  • przyjmowania danych i wniosków (łącznie z pobieraniem identyfikatorów biometrycznych) i przekazywania wniosków konsulatowi;
  • pobierania należnej opłaty za wizę;
  • planowania terminów osobistych wizyt u usługodawcy zewnętrznego w celu złożenia wniosku wizowego;
  •  przyjmowania dokumentów podróży (łącznie z ewentualnym powiadomieniem o odmowie) od konsulatu i zwracanie ich osobie ubiegającej się o wizę.

  Do wyłącznej kompetencji konsulatów należy:

  • analiza dokumentacji wizowej;
  •  prowadzenie rozmów z wnioskodawcami w przypadku wątpliwości dotyczących procesu wizowego:
  • podejmowanie decyzji w sprawie wniosków (niezależnie czy zostały złożone w PPWW, czy też bezpośrednio w urzędzie)
  • druk i umieszczanie naklejek wizowych w dokumentach podróży
  • dostęp do wizowego systemu informatycznego (VIS)* jest zastrzeżony wyłącznie dla odpowiednio uprawnionego personelu konsulatów;

  *  VIS szczegóły – prosimy cliknąć tutaj.

 • Co będzie, jeżeli mój wniosek wizowy zostanie złożony w konsulacie państwa członkowskiego, które nie jest właściwe do jego rozpatrzenia i podjęcia decyzji w tej sprawie?

  Jeżeli państwo członkowskie nie jest właściwe, konsulat natychmiast i niezwłocznie zwróci formularz wniosku wizowego i wszelkie złożone przez wioskodawcę dokumenty, zwróci opłatę wizową i wskaże, które państwo członkowskie jest właściwe.

 • Jak długo są rozpatrywane wnioski wizowe?

  Decyzję w sprawie wniosku konsulat podejmuje się w terminie do 15 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku. W indywidualnych przypadkach termin ten może być przedłużony maksymalnie do 30 dni, zwłaszcza gdy konieczna jest dalsza kontrola wniosku lub, w przypadku reprezentacji wizowej, gdy zasięga się opinii reprezentowanego państwa członkowskiego Schengen. Wyjątkowo, gdy w konkretnych przypadkach potrzebne są dodatkowe dokumenty, termin ten można przedłużyć do maksymalnie 60 dni kalendarzowych.

  W stosunku do obywateli Państw, z którymi UE podpisała umowy o ułatwianiach wizowych (patrz: https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy_en) czas rozpatrywania wniosku wizowego nie może być dłuższy niż 10 dni.

 • Kiedy można składać wniosek?

  Wniosek można złożyć nie wcześniej niż 6 miesiące i nie później niż 15 dni kalendarzowych przed pierwszym planowanym wjazdem do strefy Schengen. W uzasadnionych indywidualnych przypadkach w trybie pilnym konsulat lub władze centralne mogą zezwolić na składanie wniosków mniej niż 15 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem planowanej wizyty.

 • Czy mogę przekroczyć granicę strefy Schengen w jednym państwie, jeżeli wizę wydało inne?

  Z reguły, granicę krajów strefy Schengen można przekroczyć z wizą wydaną przez każde państwo członkowskie, jednakże posiadanie wizy Schengen nie gwarantuje automatycznie możliwości przekroczenia granicy.

 • Jak długo mogę przebywać w strefie Schengen na podstawie swojej wizy?

  Wiza Schengen jednolita należy do wiz krótkoterminowych, o czym swiadczy informacja na naklejce wizowej. „Krótki pobyt” oznacza „90 dni w okresie 180 dni”. Oznacza to, że całkowity czas pobytu wynosi maksymalnie 90 dni w dowolnym okresie kolejnych 180 dni.

  Dokładny termin ważności wizy jest podany na naklejce wizowej pod tytułem "Czas pobytu" .

  Wiza jednokrotna upoważnia do jednokrotnego wjazdu i wyjazdu ze strefy Schengen. Liczba wjazdów jest zaznaczona na naklejce wizowej w polu „Ilość wjazdów” numerem „01”. Dwukrotny wjazd lub wielokrotny pozwala na 2 lub więcej wjazdów na teren strefy Schengen w czasie trwania wizy. Oznaczone jest to także na naklejce wizowej w rubryce „Ilość wjazdów” przez 02 lub wpis „MULT”

 • Data ważności mojego paszportu kończy się za dwa miesiące. Czy mogę aplikować o wizę?

  Z reguły, nie można aplikować w takim przypadku, według ustalonej procedury paszport powinien być ważny conajmniej 3 miesiące po powrocie ze strefy Schengen. Jednak w nagłych przypadkach konsul może rozważyć taką możliwość.

 • Posiadam wizę karjową / zezwolenie na zamieszkanie w innym kraju członkowskim. Czy potrzebuje dodatkową wizę, aby podróżować do innych krajów strefy Schengen?

  Nie. Wiza długoterminowa albo zezwolenie na zamieszkanie wydane przez inny kraj strefy Schengen pozwalają podróżować lub przebywać na terenie krajów Schengen maksymalnie do 90 dni w ciągu kolejnych 180.

 • Czy muszę okazać jakikolwiek inny dokument niż wiza w momencie przekroczenia granicy?

  Posiadanie wizy krótkoterminowej nie oznacza automatycznego przekroczenia granicy. Podczas kontroli granicznej dodatkowo oprócz wizy może być wymagane potwierdzenie posiadania środków finansowych. Zaleca się, aby w trakcie podróży petent miał przy sobie dokumenty, które były składane przy aplikowaniu o wizę (np., zaproszenie, rezerwacja hotelu, inne dodatkowe dokumenty)

 • Mam przelot z przesiadką na lotnisku, które znajduje się w strefie Schengen. Czy muszę aplikować o wizę tranzytową w takim przypadku?

  W takim przypadku należy wziąć pod uwagę dwie możliwe sytuacje:

  • tranzyt poprzez tranzytową strefę lotniska znajdującego się w strefie Schengen (w takim razie nie jest wskazane aplikowanie o wizę tranzytową)
  • tranzyt terenem krajów sctrefy Schengen (w przypadku, gdy niezbędne jest opuszczenie strefy tranzytowej lotniska)

  Tranzytowa wiza lotniskowa Schengen wydawana jest osobom, które zamierzają udać się samolotem do państwa trzeciego i połączenie lotnicze przewiduje lądowanie na lotnisku położonym na terytorium RP. Tranzytowa wiza lotniskowa A upoważnia jedynie do wjazdu i pobytu w międzynarodowej strefie tranzytowej lotniska (nie upoważnia do wjazdu na terytorium Schengen czy opuszczenia strefy tranzytowej lotniska).

  Podróż do państwa Schengen za pośrednictwem innego portu lotniczego państwa Schengen nie jest uważana za tranzyt lotniskowy zarówno jak nie jest to podróż do kraju spoza Schengen poprzez lotnisko państwa Schengen. Wszystkie loty między 2 lub więcej państw Schengen są uznawane za loty domowe . W zależności od obywatelstwa, można aplikować o wizy krótkoterminowe dla wejścia do strefy Schengen - nawet jeżeli pobyt trwa tylko kilka godzin - i pozostać na lotnisku (poza międzynarodową strefą tranzytową) .

 • Co należy robić w przypadku, jeżeli wniosek wizowy został rozpatrzony odmownie?

  W przypadku negatywnej decyzji w sprawie wniosku wizowego Konsulat odpowiedniego Państwa wydaje specjalnie opracowany formularz urzędowy, na którym wskazuje się również powody podjęcia decyzji..

  Wnioskodawca ma prawo aplikować ponownie o nową wizę Schengen. Przed złożeniem wniosku zaleca się zapoznać się z przyczynami, które posłużyły wydaniu negatywnej decyzji wizowej oraz odpowiednio wypełnić nowy wniosek.

  Prosimy zwrócić uwagę, iż w przypadku wydania odmownej decyzji opłaty wizowe oraz opłaty pobierane za usługi Centrum Wizowego nie są zwracane

 • Jaka jest procedura odwołania w przypadku odmowy wydania wizy, decyzji o cofnięciu wizy lub jej unieważnieniu?

  Decyzja o odmowie wydania wizy Schengen lub wizy krajowej oraz decyzja o cofnięciu lub unieważnieniu wizy Schengen lub wizy krajowej, jest przedstawiana wnioskodawcy na standardowym formularzu*, w którym zaznacza się przyczyny odmowy, cofnięcia lub unieważnienia wizy Schengen lub wizy krajowej.

  Osoba, której odmówiono wydania wizy Schengen lub wizy krajowej, wydano decyzję o cofnięciu wizy lub jej unieważnieniu, i która nie zgadza się z decyzją konsula, ma prawo do odwołania się od takiej decyzji. Odwołanie w formie pisemnej wraz z prośbą o ponowne rozpatrzenie sprawy należy złożyć w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Mińsku przy ul. Krapotkina 91a, w godzinach pracy urzędu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

  Wnioskodawca (lub osoba przez niego upoważniona) zobowiązany jest do złożenia podpisu i wpisania daty odbioru decyzji odmownej (decyzji o cofnięciu lub unieważnieniu wizy).

  Opłata konsularna za ponowne rozpatrzenie sprawy wynosi 80 Euro.

  Wniosek jest rozpatrywany przez Konsula w terminie do 7 dni.

  Od decyzji o cofnięciu wizy, która została podjęta na wniosek jej posiadacza, odwołanie nie przysługuje.

  Skarga na odmowę wydania wizy schengen, decyzję o cofnięciu wizy schengen i jej unieważnieniu oraz na działalność konsula w tym zakresie

  Skargę na odmowę wydania wizy, decyzję o cofnięciu wizy lub jej unieważnieniu oraz na działalność konsula w tym zakresie może nastąpić jedynie w sytuacji, kiedy osoba otrzymała odmowę wydania wizy (decyzję o cofnięciu lub unieważnieniu) a następnie wniosła do konsula wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy i konsul, w wyniku rozpatrzenia wniosku, po raz drugi wydał taką samą decyzję, z którą cudzoziemiec się nie zgadza.

  Skargę do sądu administracyjnego, cudzoziemiec będzie mógł wnieść do konsula w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji podjętej w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy.

  Organem właściwym do rozpatrzenia skargi na powtórną decyzję odmowną wydaną przez konsula jest WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTARCYJNY W WARSZAWIE.

  Wniesienie skargi jest procedurą bezpłatną.

  Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094);

  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. nr 153 poz. 1270 z późn.zm.)

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy) wraz z załącznikiem nr VI do (Dz.Urz.UE.L 2009 Nr 243)

  *Wzory formularzy:

  Załącznik nr VI do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy) (Dz.Urz.UE.L 2009 Nr 243)- wzór formularzu odmowy, cofnięcia, unieważnienia wizy Schengen;

  Załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców (Dz.U. z 2018 r., poz. 343) - wzór formularza odmowy wydania wizy krajowej;

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie unieważniania i cofania wiz dla cudzoziemców z dnia 28 kwietnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 560) -wzór formularza cofnięcia/unieważnienia wydania wizy krajowej.

 • Czy istnieje specjalna kategoria obywateli, w przypadku których konsulaty są zobowiązane do otrzymania opinii lub informacji przed wydaniem decyzji wizowej?

  Aktualna lista państw (oraz określonych kategorii cudzoziemców), których obywatele podlegają obowiązkowym konsultacjom zagranicznym:

  Lista państw (oraz określonych kategorii cudzoziemców), których obywatele podlegają obowiązkowym konsultacjom zagranicznym i krajowym (obowiązuje od 15.06.2020 r. do odwołania), znajduję się tutaj.

 • Czy posiadanie wizy oznacza, że na pewno wjadę do kraju docelowego?

  Posiadanie wizy nie jest równoznaczne z automatycznym prawem wjazdu. Przy przekraczaniu granicy zewnętrznej posiadacz wizy zostanie poproszony o przedstawienie dowodów, że spełnia warunki wjazdu.