ข้อมูลวีซ่า

วีซ่าเชงเก้น

 • คำอธิบาย
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า
 • เอกสารประกอบการพิจารณา
 • ขนาดมาตรฐานของรูปถ่าย
 • แผนประกันการเดินทาง
 • ระยะเวลาของการพิจารณาใบสมัคร
 • คำอธิบาย

  พลเมืองสัญชาติไทย ต้องมีวีซ่าในพื้นที่เชงเก้นภายใต้เงื่อนไขของเชงเก้น

  ผู้สมัครต้องทราบจุดประสงค์ในการเดินทางก่อนที่จะยื่นขอวีซ่าเชงเก้นเพื่อที่จะเดินทางเข้าสู่ประเทศฟินแลนด์หรือประเทศอื่น ๆ ที่อยู่ในกลุ่มเชงเก้น

  รถยื่น ขอวีซ่าเชงเก้นได้ ณ สถานทูตของประเทศเชงเก้นที่ท่านต้องการเดินทางเข้าไป

  หากผู้สมัครวางแผนเดินทางไปยังประเทศในกลุ่มเชงเก้นมากกว่า 1 ประเทศ ผู้สมัครสามารถยื่น

  ขอวีซ่าจากสถานทูตประเทศที่เป็นจุดหมายหลักของผู้สมัครโดยวางแผนจะพำนักนานที่สุด

  ในกรณีที่ไม่ชัดเจนว่าผู้สมัครพำนักอยู่ในประเทศใดนานที่สุดผู้สมัครสามารถยื่น

  ขอวีซ่าเชงเก้นได้จากสถานทูตตของประเทศที่ท่านจะเดินทางไปถึงเป็นประเทศแรก

  ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก เว็บไซต์ของสถานทูตฟินแลนด์, กรุงเทพฯ

  ผู้ที่สามารถมายื่นขอวีซ่าได้ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศฟินแลนด์ประจำ ประเทศไทย

  ในเบื้องต้น สำหรับผู้สมัครที่มีสัญชาติอื่นๆ(นอกเหนือจากสัญชาติไทย)ต้องยื่นสำเนาของวีซ่าที่ใช้พำนักระยะยาวหรือวีซ่าทำงานในประเทศไทย ผู้สมัครจะต้องยื่นเอกสารด้วยตัวเอง สถานทูตนเยอรมนีเป็นตัวแทนของประเทศฟินแลนด์ในการพิจารณาวีซ่าในประเทศกัมพูชา ลาวและเมียนมาร์ ผู้สมัครที่มีสัญชาติกัมพูชา ลาวและเมียนมาร์สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศฟินแลนด์ที่สถานทูตเยอรมนีในประเทศของตน รายละเอียดเพิ่มเติมของการยื่นวีซ่าสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของสถานทูตเยอรมนีในประเทศกัมพูชา (เว็ปไซด์สถานทูตเยอรมนีในกรุงพนมเปญ http://www.phnom-penh.diplo.de/Vertretung/phnompenh/en/Startseite.html) ในประเทศลาว (เว็ปไซด์สถานทูตเยอรมนีในกรุงเวียนเทียนhttp://www.vientiane.diplo.de/) ในประเทศเมียนมาร์ (เว็ปไซด์สถานทูตเยอรมนีในกรุงย่างกุ้ง http://www.rangun.diplo.de/)

  สำหรับผู้สมัครที่ต้องการเดินทางไป ประเทศเอสโตเนีย

  สถานทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทยเป็นตัวแทนของประเทศเอสโตเนียในการรับยื่นขอวีซ่า

  สำหรับผู้สมัครที่ต้องการเดินทางไปประเทศเอสโตเนียสามารถมายื่นขอวีซ่าได้ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศฟินแลนด์ ประจำกรุงเทพฯ

  และสามารถเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาเช่นเดียวกับผู้ที่ต้องการเดินทางไปประเทศฟินแลนด์

  ระยะเวลาในการสมัคร

  ผู้สมัครสามารถยื่นขอวีซ่าได้ภายในระยะเวลา 6 เดือนก่อนออกเดินทาง โดยควรยื่นขอวีซ่าล่วงหน้า อย่างน้อย 1 เดือนก่อนเดินทาง

  ผู้สมัครไม่สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าล่วงหน้าเกินหก (6) เดือนก่อนวันเริ่มการเดินทางตามแผนที่แพลนไว้ สำหรับผู้สมัครที่เป็นคนเดินเรือและต้องไปปฏิบัติหน้าที่จะได้รับอนุญาตให้ยื่นคำร้องขอวีซ่าล่วงหน้าได้เก้า (9) เดือนก่อนวันเริ่มการเดินทางที่วางแผนไว้ ขั้นตอนการสมัครจะเริ่มขึ้นเมื่อผู้สมัครยื่นคำร้องขอวีซ่าของตนเองและเอกสารประกอบอื่น ๆ ให้กับ ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าVAC หรือ สถานทูต

  ทั้งนี้ทางสถานทูตสามารถเรียกขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้สมัคร (หากจำเป็น) หรืออาจมีการเรียกสัมภาษณ์ซึ่งจะทำให้ระยะเวลาในการพิจารณายาวนานขึ้น

  โดยผู้สมัครสามารถมายื่นคำร้องขอวีซ่าได้โดยการนัดหมายเวลาล่วงหน้าหรือไม่ก็ได้ แต่สำหรับกรุ๊ปผู้สมัครที่มายี่นตั้งแต่ 4

  ท่านขึ้นไปนั้นจำเป็นจะต้องทำการนัดหมายเวลาล่วงหน้าเท่านั้น โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน การนัดหมายเพื่อการยื่นคำร้องขอวีซ่า

  กรุณา "คลิกที่นี่ เพื่อทำการนัดหมาย

  กรุณา คลิกที่นี่ เพื่อกลับไปยังหน้าหลัก

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า

  ประเภทวีซ่า ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าธรรมเนียมวีซ่า บาท
  วีซ่าเชงเก้น (อายุ 12 ปี ขึ้นไป) 90 ยูโร 3600บาท
  เด็กอายุ 6 - 11 ปี (ยกเว้นพลเมืองของประเทศที่มีระบุไว้ตามสัญญา) 45 ยูโร 1800บาท
  เด็กอายุ 0 - 5 ปี 0 ยูโร 0 บาท
  วีซ่าเชงเก้นสำหรับพลเมือง รวมไปถึงเด็กอายุ 6-11 ปี ของประเทศที่อยู่ในสัญญา ตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ (สหภาพยุโรปมีข้อตกลงการอำนวยความสะดวกด้านวีซ่ากับประเทศเหล่านี้) :
  - แอลเบเนีย
  - อาร์เมเนีย
  - อาเซอร์ไบจัน
  - เบลารุส
  - บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
  - จอเจียร์
  - มาซิโดเนีย
  - มอลโดวา
  - มอลเตเนโกร
  - เซอร์เบีย
  ยูเครน
  35 ยูโร 1400บาท
  เคปเวิร์ด 67.50 ยูโร 2670 บาท
  วีซ่าเชงเก้นสำหรับพลเมืองของยูเครนและเบลารุส 70 ยูโร 2800 บาท

  วิธีการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า:

  ในกรณีที่ผู้สมัครทำการยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าฟินแลนด์:

  • ก. ชำระเงินผ่านบัตรเครดิตที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าฟินแลนด์ในวันที่ท่านมีนัดหมาย
  • ข. ชำระเป็นเงินสดที่ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าฟินแลนด์ในวันที่ท่านมีนัดหมาย

  ผู้สมัครที่ต่อไปนี้จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า:

  • ผู้สมัครภายใต้ Directive 2004/38/EC
  • สมาชิกในครอบครัวของพลเมืองฟินแลนด์
  • ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางประเภททางการทูตและราชการ
  • นักเรียน, นักศึกษา, นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และครู,อาจารย์ที่มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อการศึกษาหรือฝึกอบรมทางการศึกษา – ทั้งนี้สถานทูตจะเป็นผู้ทำการพิจารณาเป็นกรณีไป
  • นักวิจัยที่เดินทางเพื่อดำเนินการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ - ทั้งนี้สถานทูตจะเป็นผู้ทำการพิจารณาเป็นกรณีไป
  • ตัวแทนขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่มีอายุ 25 ปีหรือน้อยกว่าที่เข้าร่วมงานสัมมนา การประชุม กีฬา วัฒนธรรม หรือการศึกษาโดยองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร – ทั้งนี้สถานทูตจะเป็นผู้ทำการพิจารณาเป็นกรณีไป

  ค่าบริการที่ใช้เมื่อสมัครที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าฟินแลนด์:

  ประเภท ยูโร บาท
  ค่าบริการ 26.5 1045

  ค่าบริการนั้นเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

  ผู้สมัครอาจเลือกชำระเงินที่ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าโดยใช้บัตรเครดิต/เดบิต หรือชำระเงินด้วยเงินสด ผู้สมัครจะต้องได้รับหลักฐานการชำระเงินตัวจริงหลังจากการยื่นคำร้องขอวีซ่าที่เคาท์เตอร์ ต้องมีการระบุหมายเลขหนังสือเดินทางของผู้สมัครอย่างชัดเจนเพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในการชำระเงิน

  คลิกที่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของราคาบริการเสริมต่างๆ

  หมายเหตุ:

  • หมายเหตุสำคัญสำหรับผู้สมัครทุกคนที่สมัครที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า:
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ใช้บังคับใช้เป็นสกุลเงิน บาท (THB) ทั้งนี้อัตราค่าวีซ่าและค่าบริการขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่าจะต้องชำระผ่านบัตรเดบิต / บัตรเครดิตที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าหรือชำระด้วยเงินสดเท่านั้น
  • ผู้สมัครที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าต้องชำระเฉพาะค่าบริการวีเอฟเอส
  • ค่าธรรมเนียมนี้ไม่สามารถขอคืนและไม่สามารถโอนได้
 • เอกสารประกอบการพิจารณา

  รายละเอียดของเอกสารประกอบใบสมัครที่จำเป็นต้องยื่น(เช็คลิสต์) สามารถดูได้ในระบบการสมัครวีซ่าออนไลน์ขอ งกระทรวงการต่างประเทศฟินแลนด์

 • ขนาดมาตรฐานของรูปถ่าย

  เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขนาดมาตรฐานของรูปถ่าย, กรุณาคลิกที่นี่

 • แผนประกันการเดินทาง

  ผู้สมัครทุกคน (รวมทั้งเด็ก) ต้องมีประกันการเดินทาง ยกเว้นแต่ครอบครัว สมาชิกสหภาพยุโรป รวมถึงผู้ที่ถือหนังสือเดินทางทูต และหนังสือเดินทางราชการ
  นโยบายข้อมูลของการประกันการเดินทางขั้นพื้นฐาน

  • การประกันการเดินทางจะต้องครอบคลุมช่วงระยะเวลา ตลอดทั้งการเดินทาง
  • การประกันการเดินทางจะต้องครอบคลุมพื้นที่ประเทศในกลุ่มเชงเก้น หรือทั่วโลกเท่านั้น
  • ค่าใช้จ่ายในแผนประกันการเดินทาง จะต้องมากกว่า 30000 ยูโร หรือประมาณ 50000 ยูเอสดอลล่า
  • แผนประกันการเดินทางจะต้องครอบคลุมถึงกรณีการเจ็บป่วยกระทันหัน หรืออุบัติเหตุที่ต้องการความช่วยเหลือในเรื่องค่ารักษาพยาบาลและสถานที่พยาบาล ในกรณีนี้รวมถึงกรณีการเสียชีวิตด้วย

  ผู้สมัครต้องยื่น สำเนา ประกันการเดินทางตามที่สถานทูตต้องการในวันที่มายื่นเอกสาร โดยจะต้องนำหลักฐานที่เป็นตัวต้นฉบับมาแสดง (ทั้งนี้หากผู้สมัครยื่นเอกสารตัวต้นฉบับ มาในวันที่สมัคร สถานทูตจะมีการคืนเอกสารดังกล่าวทุกกรณี)

  แผนประกันการเดินทางผู้สมัครสามารถซื้อได้จากบริษัทประกันภัยที่มีรายชื่อตามแนบในประเทศไทย

  ในกรณีทีผู้สมัครต้องการสมัครวีซ่าประเภทเข้าออกได้หลายครั้ง แผนประกันการเดินทางจะต้องครอบคลุมการเดินทางทั้งหมด ซึ่งรวมถึงประกันภัยในการเดินทางครั้งถัดไป

 • ระยะเวลาของการพิจารณาใบสมัคร

  ระยะเวลาของการพิจารณาใบสมัครขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของการเดินทาง
  จุดประสงค์ดังต่อไปนี้จะใช้ระยะเวลาของการพิจารณา 15 วันทำการ

  • การเยื่ยมญาติหรือเพื่อน
  • การท่องเที่ยว
  • การศึกษา วัฒนธรรม และ การกีฬา

  สำหรับผู้ที่มีจุดประสงค์ในการทำงานตามฤดูกาลจะต้องยื่นแบบฟอร์มขอวีซ่าก่อนเดินทาง 3 เดือน

  สำหรับผู้สมัครเดี่ยวในช่วงฤดูกาลที่มีผู้นิยมเดินทางเป็นจำนวนมาก การพิจารณาอาจใช้เวลาถึง 45 วัน

  (ระยะเวลาดำเนินการตามปกติสำหรับผู้สมัครที่ยื่นแบบฟอร์มคำร้องที่สถานทูตฟินแลนด์คือ 15 วันทำการหรืออาจมากกว่าแล้วแต่กรณี)