Button Top

Sau Khi Nộp Hồ Sơ

Sau khi nộp hồ sơ tại Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực, Quý vị cũng có thể kiểm tra tình trạng hồ sơ trực tuyến bằng cách cung cấp số tham chiếu hồ sơ và Ngày sinh của bạn. Số tham chiếu có thể được tìm thấy trên Hóa đơn được cung cấp bởi Nhân viên của VFS tại thời điểm nộp hồ sơ.

Để theo tình trạng hồ sơ, vui lòng bấm vào đây.

Lưu ý: thời gian trả hộ chiếu là từ 13:00 đến 16:00 từ thứ 2 đến thứ 6, trừ cuối tuần và ngày lễ.

Để nhận lại hộ chiếu trực tiếp, quý vị sẽ cung cấp những thông tin sau:

  • Hóa đơn gốc
  • Bản sao chứng minh thư/ hộ chiếu.

Người đại diện đến nhận thay sẽ phải cung cấp thư ủy quyền của người nộp đơn có chữ ký được cơ quan có thầm quyền xác nhận, trong đó ghi rõ tên người và đại lý ủy quyền cho họ lấy Hộ chiếu thay.


Trước