top

ทราบประเภทของวีซ่าที่ท่านต้องการ

ก่อนที่จะยื่นคำร้องขอวีซ่าไปยังประเทศเบลเยียม ผู้สมัครควรตัดสินใจว่าการเดินทางของผู้สมัครนั้น จะตรงตาม

วีซ่าประเภทไหน และโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทำความเข้าใจในข้อมูลเกี่ยวกับการขอวีซ่าประเภทนั้นๆ อย่างถูกต้อง

ประเภทวีซ่าทั้งหมด

วีซ่าระยะสั้น

 • วีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว
 • วีซ่าเพื่อธุรกิจ/ประชุม/สัมมนา
 • วีซ่าเพื่อเยี่ยมเยียนเพื่อน / แฟนหรือครอบครัว
 • วีซ่าเพื่อการอยู่ร่วมกันฉันท์สามีภรรยาในประเทศเบลเยี่ยมกับผู้ที่เป็นสมาชิกในสหภาพยุโรป (วีซ่าระยะสั้น “C”)
 • วีซ่าเพื่อการอยู่ร่วมกันฉันท์สามีภรรยาในประเทศเบลเยี่ยมกับผู้ที่ถือสัญชาติเบลเยี่ยม หรือ ผู้ที่มิได้เป็นสมาชิกในสหภาพยุโรป (วีซ่าระยะสั้น “C”)
 • วีซ่าเพื่อการสมรสในประเทศเบลเยี่ยมกับผู้ที่เป็นสมาชิกในสหภาพยุโรป (วีซ่าระยะสั้น “C”)
 • วีซ่าเพื่อการสมรสในประเทศเบลเยี่ยมกับผู้ถือสัญชาติเบลเยี่ยม หรือ ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป (วีซ่าระยะสั้น “C”)
 • อื่นๆ

วีซ่าระยะยาว

 • เพื่อการทำงาน
 • วีซ่าเพื่อติดตามครอบครัวคู่สมรสพลเมืองชาวเบลเยี่ยมเพื่อไปอาศัยในประเทศเบลเยี่ยม (Art. 40ter)
 • วีซ่าเพื่อติดตามครอบครัวคู่สมรสที่ไม่ไม่ใช่พลเมืองชาวสหภาพยุโรปเพื่อไปอาศัยในประเทศเบลเยี่ยม (Art. 10&10bis)
 • วีซ่าเพื่อติดตามบุตรสำหรับบิดา/มารดาของผู้เยาว์ชาวเบลเยียมเพื่อไปอาศัยในประเทศเบลเยี่ยม (Art. 40ter)
 • วีซ่าติดตามครอบครัวสำหรับบุตรซึ่งมีบิดาหรือมารดาเป็นชาวเบลเยียม (ในกรณีที่บิดาหรือมารดาถือสัญชาติเบลเยี่ยม หรือเป็นคู่สมรส/อาศัยอยู่ร่วมกันฉันท์สามีภริยากับบุคคลสัญชาติเบลเยียมเท่านั้น)
 • วีซ่าติดตามครอบครัวสำหรับบุตรซึ่งมีบิดาหรือหมารดาที่ไม่ใช่พลเมืองชาวสหภาพยุโรปอาศัยอยู่ในประเทศเบลเยียม (ในกรณีที่มารดาหรือบิดาของท่านซึ่งกลับมารวมกันไม่ใช่พลเมืองชาวสหภาพยุโรป หรือในกรณีที่มารดาหรือบิดาของท่านซี่งกลับมารวมกันเป็นคู่สมรสหรือคู่ครองของผู้ที่ไม่ใช่พลเมืองชาวสหภาพยุโรป)
 • วีซ่าออแพร์ (AU-PAIR)
 • วีซ่าเพื่อเดินทางกลับไปอยู่ประเทศเบลเยี่ยม
 • การขอวีซ่า ประเภท “นักเรียน/นักศึกษา” (เพื่อการพำนักระยะยาว – มากกว่า 90 วัน)
 • อื่นๆ

Directive 2004/38/ec

วีซ่าทรานซิท

เมื่อคุณรู้ว่าวีซ่าประเภทไหนที่จะต้องทำการสมัคร ผู้สมัครควรศึกษาข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับประเภทวีซ่านั้นๆ ซื่งรวมถึงค่าวีซ่าและค่าบริการของวีเอฟเอส, เอกสารที่ต้องใช้, ข้อมูลรูปถ่าย, ระยะเวลาในการประมาณผล และแบบฟอร์มที่ต้องใช้ในยื่นคำร้องขอวีซ่า

ผู้สมัครควรอ่านคำแนะนำทั้งหมด และควรกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบสมัครขอวีซ่าอย่างถูกต้องและสมบูรณ์

โปรดทราบ – พนักงานวีเอฟเอส สามารถช่วยเหลือโดยการให้ข้อมูลและแนะนำเอกสารในการขอวีซ่าได้ แต่ไม่สามารถช่วยตัดสินใจแทนในการเลือกประเภทของวีซ่าแก่ผู้สมัครได้

Next